Filtreler
Filtreler
Bulunan: 689 Adet 0.009 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [10]
Yazar [20]
Tez Danışmanı [4]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [6]
Araştırmacılar
Yayınlar
Environmental Kuznets Curve: The Evidence from BSEC Countries

Sarac, Senay | Yaglikara, Aykut

Gözden Geçirme | 2017 | EGE ACADEMIC REVIEW17 ( 2 ) , pp.255 - 264

The Environmental Kuznets Curve hypothesis observes the linkage between environmental quality and per capita income. It argues that environmental quality decreases in early periods of GDP growth per capita. But from a certain point it begins to increase. This paper examines the presence of the Environmental Kuznets Curve in Black Sea Economic Cooperation (BSEC) countries by using the variables, energy consumption, CO2 emissions per capita income for the time period of 1992-2012. Panel data is used in order to test if there is a relationship that supports the Environmental Kuznets Curve hypothesis.

Elemental content profiles in propolis from several cities of Turkey

Aksoy, Canan | Atabay, Meltem Maras | Tirasoglu, Engin | Koparan, Ezgi Taylan | Kekillioglu, Aysel

Makale | 2017 | FUNCTIONAL FOODS IN HEALTH AND DISEASE7 ( 8 ) , pp.661 - 670

Background: Macro-element content profiles in propolis that have been previously used in traditional folk medicine have provided enough information to develop a classification of the geological origin of propolis. Within this study, we aim to contribute our research to existing literature, particularly through our use of EDXRF spectroscopy, which has not been used to study propolis before. The results of the study led us to conclude that the residues of heavy metals were a limited concentration in Turkish propolis samples. Objective: The purpose of this study was to investigate the macro-element profiles in Turkish propolis from 18 . . .different cities of Turkey. Methods: The macro-element of 22 raw propolis samples were investigated using Energy-Dispersive X-ray fluorescence spectrometry. Results: Turkish Propolis was discovered to be rich with minerals of potassium, sodium which could be more beneficial in human nutrition. Potassium content was at a relatively higher level than other elements in these samples, while calcium content was at alower level in those samples from various regions of Turkey. Conclusion: The elements of propolis that we studied were distinctive enough to make the discrimination of propolis from different locations in Turkey possible. The quantification by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry procedures provided good resolution of multielement analysis in propolis samples Daha fazlası Daha az

YENİ MEDYA'DA SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNİN KAVRAMSALLAŞTIRILMASINDA ALTERNATİF MODELLER: MÜZAKERECİ VE AGONİSTİK DEMOKRASİ YAKLAŞIMLARI

Demirhan, Kamil

Makale | 2017 | Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi5 ( 1 ) , pp.174 - 200

Bu çalışmanın amacı yeni medya platformlarında siyasal iletişim sürecini açıklamak için liberal modele alternatif kavramsallaştırmalar sunmaktır. Liberal temsili demokrasiye ilişkin katılımcı eleştiriler müzakereci ve agonistik demokrasi kuramları çerçevesinde gelişmiştir. Her iki demokrasi yaklaşımı da siyaset ve siyasal olana ilişkin hem liberal modelden hem de birbirlerinden farklı tasarımlara sahiptir. Bununla birlikte her iki yaklaşımda da iletişim siyasetin ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzde katılım ve iletişim denildiğinde ilk akla gelen yeni medya platformlarıdır. Müzakereci ve agonistik demokrasi yaklaşımları, liberal demok . . .rasi yaklaşımında internetin siyasal pazarlama ve siyasal reklamcılığa katkısını anlamak ve geliştirmek üzerine kurulan kavramsal çerçeveye alternatif yaklaşımlar sağlamaktadır. Bu alternatif yaklaşımlar kapsamında geliştirilen kavramsal çerçeveler yeni medya platformlarında gerçekleştirilen iletişim sürecini açıklama gücüne sahiptir. Bu çalışmada, ilk olarak, liberal yaklaşıma dayanan kavramsal çerçeveye değinilecektir. İkinci olarak, müzakereci demokraside önemli bir yeri olan siyaset ve iletişim ilişkisi bağlamında yeni medyada siyasal iletişimin anlamlandırılmasında kullanılabilecek olan müzakereci model sunulacaktır. Son olarak, agonistik demokrasinin siyaset ve iletişime ilişkin yaklaşımlardan yola çıkılarak yeni medyada siyasal iletişimin anlamlandırılmasında kullanılabilecek olan agonistik model açıklanacaktır. Alan yazında bu alternatif yaklaşımlar içerisinde müzakereci model kapsamında geliştirilen çalışmalar bulunmakla birlikte yeni medyada siyasal iletişim sürecini açıklamak üzere agonistik modele başvuran çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın, ele aldığı alternatif kavramsal modeller aracılığıyla internet ve sosyal medyada siyasal iletişim alanının farklı perspektiflerden anlaşılmasına ve analizine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. This study aims at providing alternative conceptualizations to liberal model explaining political communication on new media platforms. The participative critics on liberal representative democracy are released around the theories of deliberative and agonistic democracy. The projections of these democracy models about "politics" and "political" differ from both each other and from liberal model. However, communication is the essential part of politics for both of these theories. Today, the terms of participation and communication firstly call to mind the new media platforms. Deliberative and agonistic democracy approaches provide alternative aspects to the conceptual frame consisting of the perspective of liberal democracy which aims at explaining the contribution of Internet to political marketing and political advertisement, and developing it. The conceptual frames, consisting of these alternative approaches, have potential to explain the communication process on new media platforms. This study, firstly, insists on the conceptual frame consisting of liberal approach. Secondly, it presents the deliberative model which can be used to explain political communication on new media in terms of the significant place of relationship between politics and communication in deliberative democracy. Lastly, it presents the agonistic model which can be used to explain political communication on new media with reference to the approaches on communication and politics in agonistic democracy. In literature, among alternative approaches, there are studies organized in terms of deliberative model, but there are few studies refer to agonistic model to explain political communication on new media platforms. This study can contribute to the explanation and the analyses of political communication on Internet and social media from different perspectives by means of using alternative conceptualizations Daha fazlası Daha az

DİVANİ MAHDUMKULU ADLI ESER ÜZERİNE

Aşirov, Tahir

Gözden Geçirme | 2017 | Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi6 ( 1 ) , pp.535 - 538

Karar Ağacı Metodu ile Gemi Makine Dairesi Kazalarının Analizi

Saatçioğlu, Ömür Yaşar | Göksu, Burak | Yüksel, Onur | Gülmez, Yiğit

Makale | 2017 | Journal of Eta Maritime Science5 ( 1 ) , pp.59 - 68

Gemiler, operasyonları sırasında istenmeyen koşullar ve kazalarla karşılaşabilirler. Kaza sonucu gemilerde yangın, patlama, su alma, karaya oturma, yaralanma ve diğer hasarlar meydana gelebilir. Ancak, önlemler ve önleyici işlemler ile bu sonuçlar engellenebilir. Deniz taşımacılığında kaza sonucu ortaya çıkan kayıplar çeşitli faktörlere bağlıdır. Kazaya sebep olan faktörler, makine ve teçhizatının yanlış kullanımı veya arızalı olması, operasyonel prosedürlerin ve emniyet tedbirlerinin yetersizliği ve önlenemeyen mücbir sebeplerin ortaya çıkması olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, 2015 yılına kadar Avustralya, Yeni Zelanda, Birleş . . .ik Krallık, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan kaza raporları incelenmiş ve makine dairesi ile ilgili 89 adet kazayı oluşturan faktörler, kazaların oluşum sıklıkları ve kök sebepleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, incelenen makine dairesi kazalarının, oluşum sıklıkları ve kök sebeplerini, Karar Ağacı yöntemi kullanarak değerlendirmek ve literatürdeki boşluğu doldurmaktır Ships may encounter undesirable conditions during operations. In consequence of a casualty, fire, explosion, flooding, grounding, injury even death may occur. Besides, these results can be avoidable with precautions and preventive operating processes. In maritime transportation, casualties depend on various factors. These were listed as misuse of the engine equipment and tools, defective machinery or equipment, inadequacy of operational procedure and measure of safety and force majeure effects. Casualty reports which were published in Australia, New Zealand, United Kingdom, Canada and United States until 2015 were examined and the probable causes and consequences of casualties were determined with their occurrence percentages. In this study, 89 marine investigation reports regarding engine room casualties were analyzed. Casualty factors were analyzed with their frequency percentages and also their main causes were constructed. This study aims to investigate engine room based casualties, frequency of each casualty type and main causes by using decision tree metho Daha fazlası Daha az

The impact of self-regulation strategies on student success and satisfaction in an online course

Inan F. | Yukselturk E. | Kurucay M. | Flores R.

Makale | 2017 | International Journal on E-Learning: Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education16 ( 1 ) , pp.23 - 32

The purpose of this study was to examine whether students’ self-regulation skills impact their success and satisfaction in an online learning environment. Data was collected from one hundred and fifty-five students taking an online introductory programming course offered as a part of certification curriculum in a public university in Turkey. The Online Self-regulation and Learning Questionnaire was used to gather learners’ skills in four main sub-components of self-regulation namely planning, help seeking, time management, and self-evaluation. The results indicated that self-regulation, specifically planning, as an important factor . . .for explaining student success and satisfaction in an online course. © 2017, Association for the Advancement of Computing in Education. All rights reserved Daha fazlası Daha az

THE DYNAMICS OF POSITIVE SOLUTIONS OF A HIGHER ORDER FRACTIONAL DIFFERENCE EQUATION WITH ARBITRARY POWERS

Gumus, Mehmet | Soykan, Yuksel

Makale | 2017 | JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & INFORMATICS35 ( 03.Apr ) , pp.267 - 276

The purpose of this paper is to investigate the local asymptotic stability of equilibria, the periodic nature of solutions, the existence of unbounded solutions and the global behavior of solutions of the fractional difference equation x(n+1) = alpha xn-(k+1)/beta+gamma x(n)(p) (k)x(n)(g)-(k+2), n =0,1... where the parameters alpha, beta, gamma; p, q are non-negative numbers and the initial values x - (k + 2), x -(k + 1),..., x-1; x(0) is an element of R+.

Mars Cruise Orbit Determination from Combined Optical Celestial Techniques and X-ray Pulsars

Liu, Jiandong | Wei, Erhu | Jin, Shuanggen

Makale | 2017 | JOURNAL OF NAVIGATION70 ( 4 ) , pp.719 - 734

The precise autonomous navigation for deep space exploration by combination of multi-source observation data is a key issue for probe control and scientific applications. In this paper, the performance of an integrated Optical Celestial Navigation (OCN) and X-ray Pulsars Autonomous Navigation (XNAV) system is investigated for the orbit of Mars Pathfinder. Firstly, OCN and XNAV single systems are realised by an Unscented Kalman Filter (UKF). Secondly, the integrated system is simulated with a Federated Kalman Filter (FKF), which can do the information fusion of the two subsystems of UKF and inherits the advantages of each subsystem. . . .Thirdly, the performance of our system is evaluated by analysing the relationship between observation errors and navigation accuracy. The results of the simulation experiments show that the biases between the nominal and our calculated orbit are within 5 km in all three axes under complex error conditions. This accuracy is also better than current ground-based techniques Daha fazlası Daha az

The Effect of Using the Creative Reversal Act in Science Education on Middle School Students' Creativity Levels

Karaca, Tulin | Koray, Ozlem

Makale | 2017 | EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH ( 67 ) , pp.199 - 214

Purpose: The purpose of this study is to examine the effects of the creative reversal act (CREACT) used in teaching ecosystems topics on the creativity levels of middle school students. Research Methods: The research was conducted using a quasi-experimental design, a quantitative research method, and a pretest-posttest control group design. The sample of the study was comprised of 39 students in two groups. The quantitative data were analyzed using the dependent and independent samples t-tests in SPSS software. Findings: There was a significant difference between the experimental group, which underwent creative reversal act training . . ., and the control group, which underwent curriculum-based training in terms of creativity scores. The experimental group higher scores than the control group. There was a significant difference between the two groups in terms of the subcomponents of creativity (fluency, flexibility, originality, and elaboration). The experimental group was more successful in terms of fluency, flexibility, originality, and elaboration. There was a significant difference between the creativity pre-and post-test scores of the experimental group, who obtained higher scores on the post-test. Implications for Research and Practice: The results have revealed that the practice of creative reversal act technique in the teaching of a science subject (ecosystem) promoted the creativity level of seventh graders. The results of such programs whose effectiveness have been tested with regard to creativity training demonstrate that student creativity can be improved. Creating classroom environments in which creativity is highlighted and used is important in terms of increasing the quality of education. (C) 2017 Ani Publishing Ltd. All rights reserve Daha fazlası Daha az

Hakîm es-Semerkandî’nin “es-Sevâdü’l-A‘zam” İsimli Eseri Bağlamında Mâtüridî Akâid Eserlerinde Fıkhî Konulara Yer Verilmesinin Muhtemel Nedenleri

Akın, Murat

Makale | 2017 | İlahiyat Tetkikleri Dergisi0 ( 47 ) , pp.103 - 118

Hicri I ve II. asırlarda meydana gelen bir takım olaylar, Müslümanların düşünce dünyalarına dabazı tartışmaları beraberinde getirmiştir. Tartışmalı ortamın gerektirdiği sahih bir inanç sistemininortaya konulması, akâid türü metinlerin yazılmasına sebep olmuştur. Mâtürîdî ekolünde, Ebû Hanife(ö. 150/767)'nin Fıkhu'l-ekber'i ile başlatılan bu tür metinler içerisinde Hakîm es-Semerkandî (ö.324/953)'nin es-Sevâdü'l-a'zam'ı da önemli bir yer tutmaktadır. Bu metnin ayırt edici özelliği ise akâideseri olmasına rağmen içerisinde birçok fıkhî meseleler barındırmasıdır. Genelde akâid metinlerindeözelde de es-Sevâdü'l-a'zam isimli eserde fıkhî . . . meselelerin yer almasının muhtemel sebeplerini incelemeyeyönelik olan bu çalışmada; Akâid ve fıkıh arasındaki sağlam ilişki, müellifin hanefi-matürîdî geleneğinebağlılığı, muhalif fırkaların görüşlerine tepkisel bir söylem ve dönemin güncel sorunlarına cevap bulmagayesi üzerinde durulacaktır The Context of Hakim as-Samarkandi’s Work Titled as-Savadu al-A’za Daha fazlası Daha az

BINOMIAL TRANSFORMS OF QUADRAPELL SEQUENCES AND QUADRAPELL MATRIX SEQUENCES

Kizilates, Can | Tuglu, Naim | Cekim, Bayram

Makale | 2017 | JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS ( 1 ) , pp.69 - 80

In this paper, we apply the binomial transform to the Quadrapell sequence. We investigate some interesting properties the so-obtained new sequence. Moreover we define the matrix sequence of the Quadrapell numbers. Then, we give properties of these new matrix sequences. Finally, we apply binomial transform to Quadrapell matrix sequence and give some algebraic properties of the new sequence.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.