Filtreler
Filtreler
Bulunan: 672 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [12]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [20]
Araştırmacılar
Yayınlar

Ecemis Kilic, Sibel | Turkoglu, Gulsen

Makale | 2015 | MEGARON10 ( 2 ) , pp.260 - 270

This paper aims to evaluate the problems of traditional housing which have continued original function and to develop solution recommendations. Within Safranbolu Eski Carsi District, 826 registered structures have been classified according to their type of utilization. The current condition of these structures along with their various treatments, land surveys and official registration documents have been analyzed. Thus, the structures used as housing have been compared and evaluated against the current condition of other structures in terms of their modification/authenticity and their project situations.

ÖZBEKİSTAN’DA MEVSİMSEL BAYRAMLAR VE ÖZEL GÜNLER

Ashirov, Adhamcan A. | Hatunoğlu, Nurettin

Makale | 2015 | Milli Folklor Dergisi14 ( 105 ) , pp.120 - 130

Özbekistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra Sovyetler döneminde yasaklanan ya da hor görülen birçok örf ve adet hem resmi zeminde hem de halk arasında daha coşkulu kutlanmaya başlanmıştır. Özbeklerin yaşadığı Türkistan bölgesinin geçirdiği tarihi süreç günümüzde Özbek folklorundaki birçok uygulamanın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Özbeklerin hayatında merasimler, mevsimsel, ailevi (gündelik hayat) ve dini merasimler şeklinle üç ana gruba ayrılır. Bu merasimlerden mevsimlere bağlı olanları Özbek toplumunun kültürel hayatında önemli yer tutmaktadır. Mevsime bağlı merasimler, kışa bağlı merasimler, bahara bağlı merasimler ve gü . . .z mevsimine bağlı merasimler şeklinde görülmektedir. Nevruz, Mehrcan, Sede, Gül Seyilleri, Hasıl Bayramı gibi bayram ve şenliklerde eski Türk inançlarının ve Özbekler öncesinde bölgeye yerleşmiş olan yerleşik unsurların ve komşu bölgelerdeki kültürlerin etkisini görmek mümkündür. Nevruz Orta Asya ve Orta Doğu halklarının eski geleneksel yeni yıl bayramıdır. Yine Lale Seyli Özbek halkının eski ve milli şenliklerinden biri olup, Harezm, Buhara ve Baysun’da Kızıl Gül (Gul-ı Surh), Kokand, İsfara, Taşkent, Çust gibi bazı yörelerde Lale Seyli, bazı yerlerde ise Bayçiçek şenliği gibi isimler ile düzenlenmiştir. Lale şenliği Nevruz bayramından sonra nisanın sonu mayısın başlarında laleler açıldığı dönemde gerçekleştirilmektedir. Bahar şenlikleri dışında güz mevsimlerinde de kutlanan özel gün ve şenlikler vardır. Bunlardan biri hasat bayramı olup günümüzde şehir merkezlerinde de kutlanmaya başlanmıştır. A lot of customs and traditions which were neither forbidden or despised in Soviet era began to be celabrated more enthusiasticly both in formal life and among the public after the Independence of Uzbekistan. The historical process experienced by Turkestan era and also where Uzbeks live affected to arise many practice in Uzbek folklore.Ceremonies in Uzbek life divided into three title as seasonal, daily and religious. Among these ceremonies, seasonal ceremonies take important place in Uzbek’s societies’ cultuel life. This seasonal ceremonies ara attached to winter, spring and autumn periods. It is possible to observe old Turkic beliefs, cultures of neighborhood regions and cultures of people who settled Turkestan before Uzbeks in the Nowruz, Mehircan, Sade, Gul Seyli holidays and festivals. Nowruz is an old traditional new year holiday of societies who live in Middle Asia and Middle East. Besides, Lale Seyli that is one of the old and national festival of the Uzbeks has been orginized in Khorezm, Bukhara and Baysun under the name of Kızıl Gul (Gul-ı Surh), in Kokand, İsfara, Tashkent and Çust under the name of Bayçiçek and Lale Seyli. Tulip ceremony however, have been hold after Nowruz holiday that coincide with end of April and beginning of May when tulips were bloomed.Except for spring ceremonies, there were celabrated special days and ceremonies in automn. One of them is harvest ceremony and it is began to be celabrated in city centers today Daha fazlası Daha az

KUR’AN’A GÖRE ÜSTÜNLÜK DUYGUSUNUN DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARA ETKİLERİ

Savut, Harun

Makale | 2015 | Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi19 ( 1 ) , pp.221 - 248

Özet: Üstünlük duygusu insanın tüm davranışlarını etkisi altına alan, dü- şünce ve davranışlarda sapmalara sebep olan bir tavırdır. Doğruyu kendisini merkeze koyarak değerlendiren insanın tüm kutsalı yine kendisi olur. Şayet çevredekiler bu kutsalı onaylarsa kabul edilir ve değer görürler. Aksinin söz konusu olduğu durumlarda ise karşı durulması gereken düşman şeklinde algılanırlar. Bu ise akli melekelerin önünde set oluşturan, doğru düşünmeyi negatif yönde etkileyen, bu sebeple de yanlışları tetikleyen bir durumdur. Bunun neticesinde hakkın kabulü zorlaşır, hatta imkansız bir hal alır. İnsanı kendi algısı ile çelişen gerçekleri, do . . .ğruları inkara sürükler. Benlik kaynaklı bu savrulma küfür ve şirkin kapılarını açar. Bu makalede üstünlük hissinin yol açtığı algı ve düşünme hatalarıyla tebarüz eden kişilerin düşüncelerinde ortaya çıkan savrulmalar, yanılsamalar analiz edilmiştir. Üstünlük algısının gerekçelendirilmesinde kişi veya toplumun sahip olduğu imkanların rolü değerlendirilmiştir. Üstünlük hissinin neden olduğu tahammülsüzlük ve algı kapanması üzerinde durulmuştur. Abstract: Feeling superiority, under the influence of all human behavior is a behavior that causes deviation in thinking and behavior. People who evalu- ate the truth by placing himself as a center, their sacred value will be only themself. His surroundings are acceptable and valuable only they if they con- firm the holiness of his thinking. Otherwise, they are perceived as enemies to be dealt against. This is a condition that triggers wrong thinking, a burden to forming mental faculties and affects reasoning negatively. As a result, the acceptance of the truth is difficult, or even impossible. People’s contradiction with their own perception of the facts leads them to the denial of the truth. This self-induced drift opens the door to the blasphemy and the polytheism. In this article, examples of the sense of superiority that led to the perception and ill thinking is presented. The Holy Quran analyses the mind of people who went astray as a result of their ill-minded arrogance and denial. It also evaluates the role of opportunities that deniers had as a person or a society. Further, the article focuses on the intolerance and the blockage of perception caused by the feeling of superiority Daha fazlası Daha az

YİYECEK - İÇECEK MALİYET KONTROLÜ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Akbulut, Halim | Arslan, Filiz

Makale | 2015 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi15 ( 3 ) , pp.67 - 100

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinin önemli bir gelir kaynağı olan yiyecek-içecek faaliyetlerinin maliyetlerini azaltmak ve böylece işletmelerin karını artırmak için etkili bir yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemi uygulanmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyet kontrolü konusunda yapılan uygulamaları ve kullanılan prosedürleri tespit etmektir. Bu araştırmanın diğer bir amacı da konaklama işletmeleri yöneticilerinin yiyecek-içecek maliyetlerini kontrol etme hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak ve maliyetleri kontrol etmenin önemini vur . . .gulamaktır. Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren otel işletimlerinde çalışan ve konusunun uzmanı olan yönetici personel ile yapılan anket ile konu hakkında görüş niteliğinde veriler toplanmıştır. Veriler frekans analiziyle ve farklılıklara yönelik istatistiksel testler yoluyla incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların %100'ü uygulanan yiyecek-içecek maliyet kontrol yönteminin maliyetleri azaltıcı yönde etkide bulunduklarını düşünmektedir An effective food and beverages cost control method should be applied to reduce the food and beverages costs, which is an important revenue source of hotel establishments operating in tourism sector, and increase the profit of the company. The aim of this study is to define the applications and procedures using for cost control of the hotel establishments operating in Western Black Sea Region. Another aim of this study is to reveal the opinions of hotel managers about controlling food and beverages costs, and to emphasize the importance of cost controlling. The data as opinions about the subject was collected by survey which is made by managers that are expert in their subjects, working in hotels operating in Western Black Sea region. The data was analyzed by frequency analysis and statistical tests of mean difference. According to the results100% of attendants think applied food and beverages cost control method cause a cost reducing effec Daha fazlası Daha az

ŞİŞKİN ANLATILARIN PANZEHİRİ: RİNEKE DİJKSTRA

Uzun, Çağlar

Makale | 2015 | Sanat Yazıları0 ( 33 ) , pp.403 - 415

1959 Amsterdam doğumlu Almanya kökenli kadın sanatçı Rineke Dijkstra 1992 yılından bu yana uluslararası üne sahip bir sanatçıdır. Diane Arbus, Thomas Struth vb. fotoğraf sanatçılarının yanında Vermeer ve Verspronck'un çalışmalarından da etkilenmesi onu fotoğraflarının resimsel gücünü açıklamamıza yardımcı olur. Dijkstra ergenlerin, yeni doğum yapmış kadınların, matadorların, sokakta yürüyen insanların, plajdaki gençlerin; yapmacıksız, samimi hikayelerini not eder nitelikte çalışmalarıyla kişisel belgesel fotoğrafçılığın sıradışı temsilcileri arasındadır. Onun niyetini, anlatıların insanlarla arasındaki mesafeyi azaltmak olarak okuya . . .biliriz. Dijkstra'nın fotoğrafları bizi her zaman çerçevenin ötesini sorgulamaya yöneltecek şekilde düzenlenmiştir. Dijkstra müzelerde yer alma arzusu taşımayan, zamanla sararabilen, insani duyguları harekete geçiren, ilişkisel olabilen; insanların yalnızlığını, ruhsal yapılarını, kişisel mitolojilerini açığa çıkartan samimi fotoğraflarıyla kitleleri hayrete düşürmektedir. Onun seri çalışmalarının arkasında yatan niyet ve düşünceleri analiz etmemize yardımcı olacak eldeki inceleme yazısı, bir çok yönüyle güncel sanat ortamında fotoğrafın yeri ve önemi hakkında bizi tekrar düşünmeye itecektir. Born in 1959 in Amsterdam, German origin woman artistRineke Dijkstra has an international fame since 1992. The fact that she was influenced by art photographers like Diane Arbus, Thomas Struth etc. as well as Vermeer and Verspronckhelps to explain the painterly supremacy of her photographs. In a manner of noting down the candid storiesof adolescents, puerperant women, toreadors, people walking on the street, youngsters on the beach, Dijkstra is amongst the extraordinary representatives of personal documentary photography. We can suggest that her intention is to reduce the distance between narratives and people. Dijkstra's photographs are arranged in a way to lead us question what is beyond the frame and astonishes masses with her candid photographs that reveal personal mythologies, the loneliness of people and their psychological moods that triggers humane emotions in the spectator. Without a desire to find a place in museums, her pictures growing yellow in time Dijkstra prioritizes a relational attitude with her viewers. This paper will help to analyze the underlying intentions and thoughts behind her series and lead us to reconsider the place and importance of photography within the context of contemporary art Daha fazlası Daha az

On a multiscale model involving cell contractivity and its effects on tumor invasion

Meral G. | Stinner C. | Surulescu C.

Makale | 2015 | Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B20 ( 1 ) , pp.189 - 213

Cancer cell migration is an essential feature in the process of tumor spread and establishing of metastasis. It characterizes the invasion observed on the level of the cell population, but it is also tightly connected to the events taking place on the subcellular level. These are conditioning the motile and proliferative behavior of the cells, but are also in uenced by it. In this work weflpropose a multiscale model linking these two levels and aiming to assess their interdependence. On the subcellular, microscopic scale it accounts for integrin binding to soluble and insoluble components present in the peritumoral environment, whic . . .h is seen as the onset of biochemical events leading to changes in the cell's ability to contract and modify its shape. On the macroscale of the cell population this leads to modifications in the diffusion and haptotaxis performed by the tumor cells and implicitly to changes in the tumor environment. We prove the (local) well posedness of our model and perform numerical simulations in order to illustrate the model predictions Daha fazlası Daha az

Suspended SiC particle deposition on plastic mold steel surfaces in powder-mixed electrical discharge machining

Ekmekci B. | Ulusöz F. | Ekmekci N. | Yaşar H.

Makale | 2015 | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture229 ( 3 ) , pp.475 - 486

The discharge gap phenomena in powder-mixed electrical discharge machining are examined using SiC powder mixing in water dielectric liquid. Surface modifications on machined work materials are investigated by means of optical, scanning electron microscopy and energy-dispersive spectroscopy. The experimental studies revealed that the surface morphology drastically affected the additives as means of secondary discharges and particle migration from dielectric liquid. Such mechanisms do not occur randomly and indicate a robust dependency with respect to powder suspension concentration, pulse on duration and current. The influence on dis . . .charge transitivity with respect to suspended particle concentration is noted with pock shape development due to secondary discharges followed by an intermediate stage signifying a sudden increase in particle migration from the dielectric liquid. The particles decomposed on the surface at specific operational conditions demonstrating the possibility of methodical surface alloying using the process. Finally, the mechanisms involved were elaborated with respect to operational parameters and discussed based on the experimental results. © IMechE 2014 Daha fazlası Daha az

The effect of project-based learning on students’ statistical literacy levels for data representation

Koparan T. | Güven B.

Makale | 2015 | International Journal of Mathematical Education in Science and Technology46 ( 5 ) , pp.658 - 686

The point of this study is to define the effect of project-based learning approach on 8th Grade secondary-school students’ statistical literacy levels for data representation. To achieve this goal, a test which consists of 12 open-ended questions in accordance with the views of experts was developed. Seventy 8th grade secondary-school students, 35 in the experimental group and 35 in the control group, took this test twice, one before the application and one after the application. All the raw scores were turned into linear points by using the Winsteps 3.72 modelling program that makes the Rasch analysis and t-tests, and an ANCOVA ana . . .lysis was carried out with the linear points. Depending on the findings, it was concluded that the project-based learning approach increases students’ level of statistical literacy for data representation. Students’ levels of statistical literacy before and after the application were shown through the obtained person-item maps. © 2015 Taylor & Francis Daha fazlası Daha az

Relationship between organizational mobbing and silence behavior among teachers

Hüsrevşahi S.P.

Makale | 2015 | Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri15 ( 5 ) , pp.1179 - 1188

This study mainly aims to investigate the correlation between teachers’ exposure to mobbing in their workplaces and their display of the act of silence. This study is based on a survey design where data from 312 teachers were collected and analyzed using correlation and regression analyses. Specifically, “The Structure and Dimensions of Workplace Violence Scale (SDWVS)” was used to measure the teachers’ exposure to mobbing, and the “Workers Silence Behavior Scale (WSBS)” was used to determine the workers’ level of silence. The findings of the research show that teachers are exposed to Mobbing Against Communication (MAC) and display . . .the Silence Based on Self- Production and Fear (SBSF) behavior the most. There were significant correlations between all sub-dimensions of the mobbing scale and those of the silence scale. There is a significant, positive relationship between the behaviors of mobbing and silence. Teachers’ silence behaviors may change depending on the type of mobbing. According to the study results, it is worth noting that “ mobbing experiences can predict silence behavior. © 2015 EDAM Daha fazlası Daha az

The place of learning quantum theory in physics teacher education: Motivational elements arising from the context

Körhasan N.D.

Makale | 2015 | Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri15 ( 4 ) , pp.1087 - 1101

Quantum theory is one of the most successful theories in physics. Because of its abstract, mathematical, and counter-intuitive nature, many students have problems learning the theory, just as teachers experience difficulty in teaching it. Pedagogical research on quantum theory has mainly focused on cognitive issues. However, affective issues about student learning are just as important as cognitive issues. The purpose of this study was to investigate pre-service physics teachers’ motivation towards learning quantum theory by examining motivational constructs such as expectancies, values, ability beliefs, and goals. The participants . . .(n = 6) of this case study were fourth-year pre-service physics teachers at a state university in Turkey. Through semi-structured interviews, the participants were asked seventeen questions that focused on motivational constructs. Analysis of the qualitative data indicated that the instructor, nature of the content, and previous performance were three motivational elements that originated in the context of the quantum mechanics course. Furthermore, these context-dependent elements interacted with the other elements of motivational constructs in both direct and indirect ways. Because unsuccessful learning situations are explained by low motivation, context-dependent affective elements and their interactions should be considered in the teaching and learning of quantum theory. © 2015 EDAM Daha fazlası Daha az

The Effect Of Political Propaganda Tools On Elector's Preference: The Sample Of Zonguldak

Cavusoglu, Huseyin | Pekkaya, Mehmet

Makale | 2015 | ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES10 ( 3 ) , pp.91 - 115

People have historically tried to affect the others' political preferences and alter the others' consideration and they have still been trying. Using effective propaganda tools by the political parties so that their operations can be accepted and widely acclaimed maintains its importance. The objective of this study is to reveal which of the political propaganda tools have effect on electors' preference and to what extent the objective is also to know if this effect changes according to the demographic characteristics of places. According to the opinion of a sample from Zonguldak of 400 persons, it is concluded that indecisive elect . . .ors can be more affected by these tools than steadfast electors. Besides, it can be stated that as age increases or political interest decreases, electors are less influenced by political propaganda tools Daha fazlası Daha az

Term of Strategic Entrepreneurship and Schumpeter's Creative Destruction Theory

Tuluce, Nadide Sevil | Yurtkur, Asuman Koc

Konferans nesnesi | 2015 | 11TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE207 , pp.720 - 728

The literature of strategic entrepreneurship is one of the few areas of strategic management writing in which Joseph Schumpeter has argued that entrepreneurs create innovations in the face of competition and thereby generate economic growth. The fundamental question in the field of strategic management is how firms achieve and sustain competitive advantage especially in the work of Schumpeter [1934, 1942] who argued that the main agents of economic growth are the entrepreneurs. The aim of this paper is to summarize and critically review the concept of the strategic entrepreneurship in the light of economics history by creating a bet . . .ter understanding of the intersection of the academic fields of entrepreneurship and strategic management. (C) 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.