Filtreler
Filtreler
Bulunan: 426 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [9]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [15]
Araştırmacılar
Yayınlar
Prediction of specific energy of rock cutting with conical bits by discrete element method [Kalem uçlu keski·lerle kayaç kesmede ayrik elemanlar yöntemi·yle spesi·fi·k enerji·ni·n kesti·ri· mi·]

Su K.

Makale | 2011 | Madencilik50 ( 2 ) , pp.19 - 28

Prediction of performance and consumed energy of excavation machines has an important role on excavation processes. For this purpose, the specific energy values, which are determined by laboratory cutting tests, are utilized. Accordingly, specific energy prediction models have been being developed in computer environment by discrete elements method which is one of the numerical analysis methods. One of the most common programs used in this field is PFC 3D (Particle Flow Code in 3 Dimensions) which is able to model in three dimensions. In the scope of this study, laboratory rock cutting tests performed in the laboratories of Istanbul . . . Technical University was modeled in PFC 3D. Depending on the cutting forces acting on the pick and excavated volume of the rock, the specific energy values were calculated and compared with laboratory results. It was observed that specific energy values calculated, particularly for higher cutting depth (9mm) is close to practical values. At the end of the study, linear relationships having high correlation coefficients were determined between laboratory and modeling studies and the entire results were statistically supported with regression analysis Daha fazlası Daha az

Productivity analysis of coal mining collieries in Zonguldak Hardcoal Basin [Zonguldak taşkömürü havzasi kömür i·şletmeleri·nde veri·mli·li·kanali·zi·]

Aydin H. | Önsoy G.

Makale | 2011 | Madencilik50 ( 1 ) , pp.33 - 41

This study analyzed coal mining productivity (partial and total factor) between 2005 and 2008 in Zonguldak Hardcoal Basin. The analysis was carried out separately for Turkish Hardcoal Enterprises (TTK) and private collieries that works with royalty basis as well as the whole basin. It has been tried to distinguish the effect of private collieries on basin productivity. The results showed that labor productivity on the basis of monetary term was much better in the private collieries then TTK. Total factor productivity (TFP) on the other hand was much better in TTK. When productivity is measured on the basis of physical inputs, for ex . . .ample labor productivity based on ton of coal production per manyear TTK productivity was much better then private collieries Daha fazlası Daha az

New locality records of snakes resembling the Big-headed Grass Snake, Natrix megalocephala Orlov & Tuniyev, 1987 (Ophidia: Colubridae) in Turkey

Gocmen, Bayram | Mebert, Konrad | Akman, Bahadir | Yalcinkaya, Deniz | Karis, Mert | Erturhan, Mustafa

Makale | 2011 | NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY7 ( 2 ) , pp.363 - 367

In this study, 3 new locality records of Natrix megalocephala are reported from Ardahan, Giresun and Zonguldak provinces, respectively in eastern Anatolia (Asian portion of Turkey), as well as in the eastern and western Black Sea region of Anatolia. Previously the westernmost known locality for N. megalocephala in the Anatolian Black Sea region was camlihemsin, Rize province. These three new records extend the known distribution from previous records in Anatolia of this taxon west along the Black Sea for approximately 700 km and east for about 160 km.

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF SINTERED SHEEP ENAMEL-DERIVED HYDROXYAPATITE

Akyurt, N. | Karacayli, U. | Yetmez, M. | Pazarlioglu, S. S. | Oktar, F. N.

Konferans nesnesi | 2011 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS34 ( 8 ) , pp.700 - 700

WOS: 000299017900378

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Bozkurt, Ceyhun | Örün, Utku Arman | Ertem, Ayşe Ulya | Öcal, Burhan | Şahin, Gürses | Yüksek, Nazmiye | İncesoy, Sonay Özdemir

Makale | 2011 | Türk Pediatri Arşivi46 ( 3 ) , pp.228 - 233

Amaç: Hodgkin lenfoma hastalarında tedavi ile ilişkili kardiyomiyopati yakınmasız da olabilen bir sorundur. Bu çalışmanın amacı Hodgkin lenfoma hastalarında potansiyel olarak var olan tedavi ile ilişkili kardiyomiyopatiye tanı konmada doku Doppler ekokardiyografi tekniğinin geleneksel ekokardiyografi tekniğine oranla bir üstünlüğünün olup olmadığının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: En az dört yıl süreyle hastalıksız izlenen ve kalp yakınması olmayan 17 Hodgkin lenfoma hastası (12 erkek, 5 kız) ve kontrol grubu olarak 14 sağlıklı kişi (8 kız, 6 erkek) çalışmaya alındı. Hastaların kalp işlevleri M-mod, 2 boyutlu, renkli Doppler, CW . . . Doppler ve pulse Doppler teknikleri ile değerlendirildi. Veri analizleri Statistical Package for Social Science for Windows 11,5 paket programı ve sırasıyla Shapiro Wilk, Student’s t testi, Mann Whitney U, Fisher’in kesin sonuçlu ki-kare testleriyle yapıldı. Çalışma için hastane yerel etik kurul onayı alındı (07.05.2007/no:5639). Bulgular: Her iki grup geleneksel ekokardiyografi yöntemleri ile ejeksiyon fraksiyonu ve kısalma fraksiyonu açısından değerlendirildiğinde gruplar arasında fark gözlenmedi (sırasıyla p=0,302 ve p=0,860). Her iki grup sol ventrikül izovolemik ivmelenme zamanı açısından değerlendirildiğinde ölçümler hasta grubunda kontrol grubuna oranla istatiksel olarak anlamlı biçimde kısa bulundu (p:0,038). Miyokardiyal performans indeksi ölçümleri ve sol ventrikül izovolemik kasılma zamanı ölçümleri açısından değerlendirildiklerinde ise yapılan ölçümler hasta grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı biçimde uzamış olarak bulundu (sırasıyla p=0,029 ve p=0,049). Çıkarımlar: Sol ventrikül izovolemik ivmelenme zamanı, miyokardiyal performans indeksi ve sol ventrikül izovolemik kasılma zamanlarının tedavi ile ilişkili kardiyomiyopatiyi erken belirlemede önemli ölçümler olduğu sonucuna varılmıştır. (Türk Ped Arfl 2011; 46: 228-33) Aim: Treatment-associated cardiomyopathy which is one of the side effects of treatment, can be asymptomatic in Hodgkin lymphoma patients. The aim of this study was to find out whether tissue Doppler echocardiography was superior to conventional echocardiography in determining potential cardiac problems in the patients diagnosed with Hodgkin lymphoma. Material and Method: A total of 17 Hodgkin lymphoma patients (12 males, 5 females), and whose treatment had been stopped for at least 4 years were being followed-up with disease-free status and without cardiac symptoms and a control group of 14 healthy persons (8 males, 6 females) were included in the study. The cardiac functions of the patients were evaluated by M-mode, 2 dimentional, colour Doppler, CW Doppler and pulse Doppler techniques. Data analyzes were evaluated by program of Statistical Package for Social Science for Windows 11.5, and Shapiro Wilk, Student’s t testi, Mann Whitney U, Fisher’s exact chi square tests, respectively. Hospital ethic committee consent was received for the study (07.05.2007/no:5639). Results: There were no statistical differences between the two groups (p=0.302 and p=0.860 respectively) when both groups were evaluated in terms of ejection fraction and fraction shortening by conventional echocardiography technique. Evaluation of both groups for the left ventricle isovolumic contraction time revealed a statistically significant longer time in the patient group compared with the control group (p: 0.038). The results were found longer in the patient group compared with the control group when both groups were evaluated in terms of myocardial performance index parameters and the left ventricle isovolumic contraction time parameters (p=0.029 and p=0.049, respectively). Conclusions: We concluded that the left ventricle isovolumic contraction time, the left ventricle isovolumic acceleration time and myocardial performance index tests are important parameters for the early detection of cardiac pathologies that may develop in relation to chemotherapy. (Turk Arch Ped 2011; 46: 228-33 Daha fazlası Daha az

INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1 AND INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN-3 LEVELS IN HUMAN MILK AND PROLONGED JAUNDICE

Ermis, B. | Apaydin, K. | Can, M. | Ankarali, H. | Ors, R.

Konferans nesnesi | 2011 | PEDIATRIC RESEARCH70 , pp.793 - 793

WOS: 000208870100794

Konut ve işyeri kiralarının tevsik zorunluluğu

Budak, Tamer

Makale | 2011 | Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi0 ( 77-78 ) , pp.94 - 103

Türkiye ekonomisinde uzun yıllardır varlığını sürdüren kayıt dışılığın azaltılması ve özellikle gerek işyeri gerekse konut kiralarına yönelik kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilât ve ödemelerin belgelendirilmesi zorunluluğunu düzenleyen tebliğ yürürlüğe girmiştir. Özellikle kira gelirlerinin beyanında yaşanan sorunlar beyan edilen kira miktarlarının gerçeği yansıtmaması, gerçek kira sözleşmelerinin yanında farklı kira sözleşmelerinin düzenlenmesi kira gelirleri dolayısıyla vergi kaybının ortaya . . . çıkmasına neden olmaktadır. Getirilen bu düzenlemeyle tahsilât ve ödemelerin aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunlu kılınmıştır. Konut ve işyerleri için farklılıklar içeren belgeleme zorunluluğu aynı zamanda verginin otokontrol mekanizması içinde önemli bir düzenleme olmakla birlikte, kendi içerisinde bir takım eksiklikleri içermektedir. Nitekim getirilen düzenlemeyle, konut kiralarının tevsiki için ayrı düzenlemeler söz konusu iken işyeri kiraları için ayrı düzenleme söz konusudur. Amaç kayıt dışılığın önlenmesi paydasında birleşmek ise, bu amaca yönelik olarak aksaklıkların giderilmesi, yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. In order to reduce the negative economic results of informel economy, and particularly the ones originating ftom rental incomes the notification related to the documentation of residental and business related rents was enforced thanks to the authority given to the Ministry of Finance by the Tax Procedure Law. There are several reasons for the government's tax income losses., such as problems encountered in declaring rental incomes incorrect declarations and making secondary lease agreements along with the original ones. With this regulation of mentioned rental incomes are to be paid through intermediary institutions. As a result of the new regulations taxpayers are faced to document their rental incomes for housing and business purposes separately. If the aim of these regulations is to prevent informal economy, new arrangements and requires to fix the inherent deficiencie Daha fazlası Daha az

Evaluation of Prescription Legibility Leading to Death due to Erroneous Interpretation: A Field Survey in Pharmacies

Yilmaz, Riza | Yildirim, Ali | Ozdemir, Veli | Cetin, Ilhan | Aksu, Murat | Sahan, Abdulkadir G.

Makale | 2011 | HEALTHMED5 ( 5 ) , pp.1159 - 1164

WOS: 000297752800023

Comparison of test use and multiple-evaluation to test effectiveness of PBL in different grouping strategies

Yaman, Suleyman

Makale | 2011 | ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES3 ( 01.Feb ) , pp.131 - 142

Problem-based learning (PBL) involves the process of working toward the understanding or solution of a problem. In educational contexts, PBL provides meaningful problems to improve learning. This study aims to investigate the comparative effectiveness of the achievement test and of multiple evaluation methods, including test use, self, peer, and tutor-evaluation, in PBL environments. Different grouping strategies, specifically tutor- and student-based selection, are used to test effectiveness of the evaluation approaches. The study was conducted with 46 prospective teachers using an experimental design. For the purpose of the study, . . . t-test for independent groups and correlation analysis were used. The prospective teachers in the tutor-selected group were found to be more successful when the complete results of the evaluations were considered. The use of multiple evaluation methods revealed a significant difference between groups, whereas the approach using only the achievement test did not show any statistically significant difference Daha fazlası Daha az

CAILLOU: A CARTOON ALL CHILDREN ADMIRE

Akman, B. | Yagan, S. | Ozer, G. | Kaya, A. | Zorlu, G. | Sahillioglu, D. Erol

Konferans nesnesi | 2011 | 2011 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION (ICERI) , pp.687 - 687

The advent of technology, reduction of playgrounds and parents` intensive working hours has led children watch television. Cartoons are known to be the most watched program while children watching television. The development and expansion of the cartoons industry resulted in cartoon characters to be well-known and accepted in the variety of society. In this context, the basic reason for this study is to determine the reasons of the Caillou, which followed by many children in recent times and well-known in various sectors in Turkey, is preferred by children. For this purpose, the data were collected in the range of 36-72 months of 12 . . .6 children in the province of Zonguldak, Sinop and Ankara during the 2010-2011 academic year's spring semester. The data were collected through semi-structured interview generated by researches and pictures of children. The researchers primarily wanted from children to draw their favorite cartoon character and then tell something about the drawing. Subsequently, researchers conducted semi-structured interviews with children. Survey method was used for the study and the data interpreted via descriptive analysis technique. According to the findings of the study why children specified that they like Calliou the most because of his games and his toys and the most unpopular feature of his wrongdoing behaviour form time to time. Children, who participate the survey, answered for the question of which character they want to be; the girls said that Caillou's sister Rozi and the boys stated that they wanted to be Caillou. This finding of the research may be explained that children indentify the main hero of the cartoon with their sex Daha fazlası Daha az

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH GERM CELL TUMORS: A SINGLE INSTITUTIONAL EXPERIENCE OVER A 23 YEAR

Ozdemir, Sonay Yncesoy | Bozkurt, Ceyhun | Balkaya, Eda | Oren, Aye Ceyda | Yuksek, Nazmiye | Birgen, Dilek | Pahin, Gurses

Konferans nesnesi | 2011 | PEDIATRIC BLOOD & CANCER57 ( 5 ) , pp.797 - 797

WOS: 000295239600366

Effects of the folk medicinal plant extract Ankaferd Blood Stopper (R) on the ocular surface

Alpay, Atilla | Evren, Cenk | Bektas, Sibel | Ugurbas, Silay Canturk | Ugurbas, Suat Hayri | Cinar, Fikret

Makale | 2011 | CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY30 ( 4 ) , pp.280 - 285

Purpose: To investigate the effects of Ankaferd Blood Stopper (R) (ABS) on the ocular surface. Methods: Twenty adult male Wistar albino rats, weighing 390-530 g, were used in this prospective, controlled trial. One drop of ABS and one drop of balanced salt solution (BSS) were instilled into the lower conjunctival sac of the right and left eyes, respectively. After the rats were anesthetized, the ocular surface was evaluated based on the Draize criteria, and fluorescein tests were performed at 1, 2, 4, 18, 24, and 48 h. Subsequently, the rats were killed and all eyes were enucleated for histopathological examination. Results: The out . . .come of the Draize and fluorescein tests revealed that ABS caused more irritation of the ocular surface than BSS (P < 0.001). The highest mean ABS score was 4.9 for the Draize test and 0.4 for the fluorescein test, and ABS was considered to be a slight irritant. Histopathological examinations of the cornea and the conjunctiva revealed no significant difference between the eyes instilled with BSS and those instilled with ABS. Conclusions: ABS is a hemostatic drug that exerts a slight toxic effect on the ocular surface. Given its ease of use and antibacterial activity, as well as its efficiency in stopping bleeding, the use of ABS during ocular surgery should be further investigated in experimental and clinical studies Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.