Filtreler
Filtreler
Bulunan: 423 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [10]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [8]
Araştırmacılar
Yayınlar
İlköğretim 4. ve 5. sınıf matematik ders kitaplarındaki etkinliklere ilişkin öğretmen görüşleri

Kaya, Aysun | Azar, Ali

Makale | 2010 | Milli Eğitim0 ( 187 ) , pp.269 - 292

Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlatılan ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf matematik ders kitaplarında yer alan etkinliklere ilişkin öğretmen görüşleri ve bu görüşlere dayalı olarak ders kitaplarında yer alan bu etkinliklerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın evreni, 2005–2006 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Bolu merkez ve Gerede ilçe merkezindeki ilköğretim okulları seçilerek oluşturulmuştur. Örneklem olarak ise bu evrenden basit tesadüfî örnekleme yoluyla belirlenen 34 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 177 sınıf öğretmeni alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafında geliştirilen ank . . .et ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 13.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi sonucu elde edilen bulgular frekans, yüzde dağılımları ve faktör analizi tabloları halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinden anketi yanıtlayan öğretmenlerin % 55’i ders kitaplarındaki etkinliklerin programda yer alan etkinliklerle tutarlı olduğunu belirtmektedirler. Bunun yanında, ders kitaplarında yer alan etkinliklerin öğrenciler tarafından günlük hayatla kısmen ilişkilendirilebileceğini ve bu etkinliklerin yavaş öğrenen öğrencilerin öğrenebileceği düzeyde olduğunu vurgulamaktadırlar. Ayrıca, araştırmaya katılan öğretmenler çalıştıkları okullarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlatılan matematik öğretim programını ve kitaplardaki etkinlikleri destekleyici yardımcı araç gereç materyallerinin ise olmadığını belirtmektedirler. The purpose of this study to investigate the views of teachers about the activities in mathematic text books of the fourth and fifth classes in primary education prepared by the Ministry of Education and to evaluate these activities depending on the views of teachers. The population in this study was primary schools in the city center of Bolu and Gerede in second semester of 2005-2006 academic years. The sample consisted of 177 teachers from 34 primary schools in this population have been chosen by simple random sampling method. The data was collected a questionnaire developed by the researchers and was analyzed using by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 13.0) statistical packet program. Data analysis showed as frequency, percentage dispersion, factor analysis and ANOVA tables. According to 55 % of the teachers, the activities in the textbooks are coherent with the activities in the program and also the activities in the textbooks can be partially associated with the daily life by the students, and these activities are in the level of slow learners. Moreover, they argue that the assisting equipment for both program and activities are not available Daha fazlası Daha az

Sahin C.T. | K¨ksal M.S.

Makale | 2010 | International Journal of Environmental and Science Education5 ( 1 ) , pp.105 - 126

İş görenlerin yıldırma eylemlerine maruz kalma durumları üzerine bir araştırma: Antalya örneği

Yeşiltaş, Mehmet | Demirçivi, Burak Murat

Makale | 2010 | Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi21 ( 2 ) , pp.199 - 217

Bu çalışma, turizm iş görenlerinin kendi değerlendirmelerine göre yıldırma eylemlerine maruz kalma durumlarını ve bu iş görenlerin demografik özellikleriyle yıldırma eylemlerine maruz kalmaları açısından bir fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Yıldırma, hem açık ve doğrudan hem de kapalı ve dolaylı biçimlerde görülebilen, fakat esasen sürekliliği ile tanımlanan kişiler arası bir saldırganlık biçimidir. Çalışmanın amacını gerçekleştirebilmek için bir anket hazırlanmış ve Antalya merkez ilçede bulunan otellerin iş görenlerine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin Leymann’ın Psikolojik Terör Envanteri (LIPT) öl . . .çütlerine göre değerlendirilmesiyle çalışanların %13’ünün yöneticilerince, %8’inin iş arkadaşlarınca ve % 26’sının da hem yöneticileri hem de iş arkadaşlarınca (toplam %47) yıldırma eylemlerine maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların demografik nitelikleri ile yıldırma eylemlerine maruz kalmaları yönünde bir fark olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılmış ve bu amaçla Kruskal-Wallis H ve Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. Ankette belirtilen ve katılımcıların yıldırma eylemlerine maruz kalmaları yönünden incelenen sekiz demografik nitelikten cinsiyet hariç yedisinde istatistiksel olarak anlamlı farklar çıkmıştır. This study aims to reveal tourism employees’ view of mobbing and whether or not there is a difference between their demographic characteristics and their exposition to mobbing. Mobbing is a form of interpersonal aggression that could be both flagrant and subtle, but is mainly characterized by its persistency. A questionnaire has been prepared and been applied to the employees working in hotels in the center district of Antalya in order to accomplish the aim of the study. After the evaluation of data, it has been found that 13% of the employees have been mobbed by their superiors, 8% have been mobbed by their colleagues, and 26% have been mobbed by both (47% in total) according to the Leymann’s Inventory of Psychological Terror (LIPT) criteria. Besides, whether or not participants’ exposure to mobbing differs depending on their demographic characteristics has been tried to be found out, and thus, Kruskal-Wallis H and Mann-Whitney U tests have been applied. Except gender, statistically significant differences have been observed in seven out of eight demographic qualifications Daha fazlası Daha az

$NO_x$ formation in combustion of natural gases used in Turkey under different conditions

Öztürk, Suat | Eyriboyun, Mustafa

Makale | 2010 | Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi30 ( 2 ) , pp.95 - 102

Yanma süresince üretilen $NO_x$ miktarı, hesaplamalı olarak farklı işletme şartlarında metan, Rusya-Shebelinka, İran- Güney Pars, ve Türkiye-Tekirdağ doğal gazları için araştırılmıştır. Alevler laminar ve stokiometrik önkarışımlıdır. Çalışma içersinde kullanılan kimyasal kinetik mekanizma 59 reaksiyon ve 25 kimyasal bileşenden meydana gelmektedir. Ürünlerin mol ve kütle oranlarını hesaplamak için bir bilgisayar programı (CREK) kullanılmıştır. En yüksek ve en düşük $NO_x$ miktarları metan-hava ve Türkiye-Tekirdağ doğal gazı-hava yanmalarında elde edilmiştir. Doğal gazların kompozisyonundaki metan ve azot miktarları yanma süresince ol . . .uşan $NO_x$’un miktarını etkilemektedir. $NO_x$ miktarı artan ürün giriş sıcaklığı ile artmaktadır. Tepkimeye giren maddelerin toplam kütle miktarının artırılması, ürünler içindeki $NO_x$ miktarını yükseltmekte fakat $NO_x$’un kütle oranının azalmasına neden olmaktadır. Yakma havasının artan nem oranı $NO_x$ miktarını azaltmaktadır. The amount of $NO_x$ produced during combustion is computationally investigated for methane, Russian- Shebelinka, Iran-South Pars, and Turkey-Tekirdağ natural gases in different operating conditions. The flames are laminar and stoichiometric premixed. The chemical kinetic mechanism used in the study consists of 59 reactions and 25 chemical species. A computer program (CREK) is used to compute mole and mass fractions of products. The highest and the lowest $NO_x$ amounts are obtained during methane-air and Turkey-Tekirdağ natural gas-air combustions. Amounts of methane and nitrogen in the compositions of natural gases affect the amount of $NO_x$ produced during combustion. The amount of $NO_x$ increases with increasing reactant inlet temperature. Increased reactant total mass amount raises the amount of $NO_x$, but it causes mass fraction of $NO_x$ to decrease in the products. Increasing humidity ratio of the burning air reduces the amount of $NO_x$ Daha fazlası Daha az

Possible serum markers for renal transitional cell carcinoma: Report of a case with the review of literature

Tokgöz, Hüsnü | Türksoy, Özlem | Erol, Bülent

Makale | 2010 | Marmara Medical Journal23 ( 2 ) , pp.290 - 292

Üriner sistemin üst bölümünün ürotelyal tümörü, relatif olarak nadir görülen malignitelerden biridir. Prostat ve testis kanserlerine özgü serum belirteçleri bilinmesine rağmen, renal ve ürotelyal tümörler için spesifik belirteçlerin tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Bu makalede, yüksek preoperatif serum düzeyine sahip Karsinoembryonik antijen (CEA) ve Eritrosit sedimentasyon hızına (ESR) sahip olgu sunulacaktır. Preoperatif metastazı olmayan hastaya uygulanan radikal nefroüreterektomi operasyonu sonrası, histolojik tanı yüksek grade’li renal pelvis ürotelyal karsinomu olarak rapor edilmiştir. Cerrahi sınırlar negatif olup serum CEA ve . . .ESR düzeyinde postoperatif erken dönemde tamamen düzelme görülmüştür. Urothelial tumors of the upper urinary tract are relatively rare malignancies of urinary system. Despite the presence of specific serum parameters for prostate and testicular cancer, new markers need to be identified for renal and urothelial cancers. We report a case of huge renal pelvis tumor with high serum levels of carcinoembryonic antigen (CEA) and erythrocyte sedimentation rate (ESR). No distant metastasis was evident preoperatively. Radical nephroureterectomy was performed and the tumor was histologically diagnosed as high grade urothelial carcinoma of the renal pelvis. Surgical margins were negative and marked decrease in serum level of CEA and normalization of ESR, were noticed immediately after surgery Daha fazlası Daha az

Türk bankacılık sektöründe karlılığın içsel belirleyicileri

Alp, Ali | Ban, Ünsal | Demirgüneş, Kartal | Kılıç, Saim

Makale | 2010 | İ M K B Dergisi12 ( 46 ) , pp.1 - 13

Bu çalışmada, 2002-2009 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda kârlılığın içsel belirleyicilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu belirleyicilerin tespit edilmesi, özellikle faaliyetlerini kriz ortamında bile sağlıklı ve başarılı bir biçimde sürdürmeyi başarabilen Türk bankalarının yöneticileri ile mevcut ve potansiyel ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından oldukça önemli bir konudur. Çalışmanın bulguları bankanın sermaye yeterliliğinin ve büyüklüğünün artmasının kârlılığı olumlu yönde; buna karşın, likiditesinin ve faaliyet giderlerinin artmasının ise kârlılığı olumsuz yönde etkilediğ . . .ini göstermektedir. The aim of this study is to determine the internal determinants of profitability in banks operating in Turkey in the period of 2002-2009. The importance of the study derives from the fact that finding out the mentioned determinants is a necessity for both the managers of Turkish banks who successfully operates -even in times of financial crisis-, and existing (and potential) national and international investors. Findings of the study indicate that capital efficiency and size affect profitability positively, while liquidity and operating costs negatively Daha fazlası Daha az

The relationship between microscopic hematuria and bladder cancer: Are currently available diagnostic methods reliable?

Irkılata, Lokman | Sözen, Sinan | Tokgöz, Hüsnü | Kordan, Yakup | Kıraç, Mustafa | Onaran, Metin | Alkibay, Turgut

Diğer | 2010 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology36 ( 2 ) , pp.103 - 107

Amaç: Bu çalışmada, mikroskobik hematürisi olan hastalarda mesane kanseri tanısında radyolojik tanı metodları, idrar tümör belirleyicileri ve idrar sitolojisinin duyarlılık ve özgüllüğünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: İlk inceleme sonrası mikroskobik hematüri tanısı alan toplam 150 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalar prospektif olarak idrar semptomatolojisi ve sigara alışkanlığı yönünden sorgulanarak fizik muayene, intravenöz pyelografi (IVP), batın ultrasonografisi (USG), Nükleer Matriks protein 22 (NMP22), idrar sitolojisi ve NMP22 BladderChek® testleri ile değerlendirildi. NMP22 testi için eşik değer olarak . . .10 U/mL alındı. Bulgular: Yaş ortalaması 49.8±10.79 yıl olup çalışma grubundaki erkek/kadın oranı 1.08 oranında tespit edilmiştir (78/72). Hastaların %10.7 sinde (n=16) alınan biyopsi sonucunda mesane kanseri tespit edilirken %89.5’inde mikrohematüri için bir sebep bulunmamıştır. IVP, mesane kanseri teşhisinde en duyarlı ve özgül test olarak bulunmuştur. Ancak idrar işeme sitolojisi IVP ile aynı özgüllük değerine sahip olmasına rağmen en az duyarlı test olarak izlenmiştir. İkili test kombinasyonlarında, en yüksek duyarlılık ve özgüllük değerleri NMP22 ve batın USG testleriyle sağlanmıştır. Sonuç: Mikroskobik hematüride radyolojik tanı yöntemlerinin, NMP22 BladderChek® testi gibi tümör belirteçleriyle kombine kullanılması %100 duyarlılık sağlarken hastaların yaklaşık yarısını gereksiz sistoskopiden korumaktadır. Objective: This study aimed to evaluate the sensitivity and specificity of radiological diagnostic methods, urinary biomarkers and urine cytology for patients with microscopic hematuria in the diagnosis of bladder cancer. Materials and methods: A total of 150 patients with the initial diagnosis of microscopic hematuria were included in the study. Patients were prospectively evaluated in terms of urinary symptomatology, physical examination, smoking habits, intravenous pyelography (IVP), abdominal ultrasonography (USG), Nuclear Matrix Protein 22 (NMP22), urine cytology and NMP22 BladderChek® test. The cut-off point for NMP22 test was accepted as 10 U/mL. Results: Mean age of the study population was 49.8±10.79 years with a male to female ratio of 1.08 (78/72). Overall, 10.7% (n=16) of patients had pathological diagnosis of bladder cancer, whereas 89.5% of the study population had no etiology for microhematuria. IVP was considered as the most sensitive and specific test in the diagnosis of bladder cancer. However, voided urine cytology was the least sensitive test, although it has the same specificity with IVP. The best sensitivity and specificity values were demonstrated when NMP22 and abdominal USG were used in double-test combinations. Conclusion: In microscopic hematuria, the combination of radiological methods with tumor markers such as NMP22 BladderChek® test, provides 100% sensitivity, and protects nearly half of cases from unnecessary cystoscopies Daha fazlası Daha az

Tiroglossal kanal kisti zemininde ultrasonografi ile saptanan papiller karsinom: Olgu sunumu

Voyvoda, Nuray | Taşdemir, Nihat

Makale | 2010 | Fırat Tıp Dergisi15 ( 3 ) , pp.158 - 159

Klinikte en sık karşılaşılan konjenital boyun kistlerinden biri olan troglossal kanal kistinden %1 oranında malign tümör gelişebilir. En sık görülen malign patoloji tiroidin papiller karsinomasıdır. Tanı genellikle cerrahi sonrası çıkarılan dokunun patolojik incelemesi sonucunda konur. Boyun orta hatta kitle nedeniyle başvuran 38 yaşında bayan hastanın boyun ultrasonografisinde troglossal kanal kistinden kaynaklanan papiller karsinoma gösterilmiştir. Troglossal kanal kistinden gelişen tümörler oldukça nadirdir ve orta hattaki boyun kitlelerinde ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Biz ince iğne aspirasyonu ile sitolojik inceleme sonucu tr . . .oglossal kist içerisinde papiller karsinoma tanısı alan bir olgu tanımladık. Being one of the most common congenital neck masses, thyroglossal duct cyst can give rise to a malignancy in 1% of the cases. Most common malignant pathology found in this rare entity is papillary carcinoma. Diagnosis in commonly made after pathologic examination of the surgical specimen. A 38 year-old woman presented to the clinic with an asymptomatic anterior midline neck mass. A cervical ultrasound showed papillary carcinoma evolving from a thyroglossal duct cyst. Malignancy within a thyroglossal duct cyst is very rare but should be considered in the differential diagnosis of a midline neck mass. We described a case of Thyroglossal Duct Cyst in which fine needle aspiration cytological study established pre-sence of papillary carcinoma Daha fazlası Daha az

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk M-w=7.4 and Duzce M-w=7.2 shocks

Kutoglu, H. S. | Akcin, H. | Gundogdu, O. | Gormus, K. S. | Koksal, E.

Makale | 2010 | NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES10 ( 12 ) , pp.2653 - 2657

The Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault (NAF) is a rare place where aseismic fault slip (creep) has been observed. Its creep behaviour has been monitored using different observation methods since the 1950s. The findings obtained from the studies until 1990s showed that the creep rate exponentially decreased before the major shocks in 1999, Golcuk (M-w = 7.4) and Duzce (M-w = 7.2). After these shocks, three GPS periods observation in 2002, 2007 and 2008 were carried out on the geodetic network established around the segment. The evaluations of these observations showed that the creep behaviour relaxed after the major earth . . .quakes. This result demonstrates that the creep behaviour of the Ismetpasa segment might be a warning before future major earthquakes Daha fazlası Daha az

Eigenvalues of positive integral operators with Laplace transform-type Kernels

Soykan Y. | Little G.

Makale | 2010 | Glasgow Mathematical Journal52 ( 2 ) , pp.333 - 348

The aim of this paper is to prove a theorem concerning asymptotic estimates of eigenvalues of certain positive integral operators with Laplace transform-type kernels. © Glasgow Mathematical Journal Trust 2010.

Her-2/neu, estrogen and progesterone receptor expression in WHO grade I meningiomas [WHO grade I meningiomlarda Her-2/neu, östrojen ve progesteron reseptör ekspresyonu]

Onak Kandemir N. | Ege Gül A. | Dogan Gün B. | Karadayi N. | Yurdakan G. | Özdamar S.O.

Makale | 2010 | Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi27 ( 3 ) , pp.292 - 296

Objectives: Meningiomas are generally benign central nervous system neoplasms, which frequently express progesterone receptor (PR) and rarely express the estrogen receptor (ER). The significance of Her-2/neu expression in meningiomas is unclear. We evaluated the correlation with Her-2/neu, PR, ER expressions and clinicopathologic parameters in World Health Organization (WHO) Grade I meningiomas. Patients and Methods: In total, 53 cases of meningiomas were included in this study. Formaline-fixed, paraffin-embedded tissue sections were immunostained for Her-2/neu, PR and ER. Results: Whereas 27 (50.9%) of meningiomas were positive for . . . PR, no reaction was determined for ER. Her-2/neu overexpression was observed in 12 (22.6%) cases. There was positive correlation between Her-2/ neu and PR expressions (p=0.015). Her-2/neu expression was frequently seen in meningothelial type (p=0.03). There were no correlations with Her-2/neu, ER, PR and other clinicopathologic parameters. Conclusion: The results of our study show that despite there being PR expression at a high rate in grade I meningiomas, ER expression is a rare finding. Moreover, Her-2/neu expression has been detected more often in the PR positive and meningothelial type. © Medical Journal of Trakya University. Published by Ekin Medical Publishing. All rights reserved Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.