Filtreler
Filtreler
Bulunan: 422 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [7]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [11]
Araştırmacılar
Yayınlar
Selim prostat büyümeli hastalarda transizyonel zon indeksinin yeri ve önemi

Bayar, Deniz | Erol, Bülent | Altınel, Mert | Dönmez, İbrahim | Özgök, Yaşar

Makale | 2008 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology34 ( 3 ) , pp.340 - 344

Transizyonel zon indeksi (TZI), Selim Prostat Büyümesi (BPH) tanısında ve belirtilerin değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüttür. Bu çalışma Alt Üriner Sistem Belirtileri (AÜSS) nedeniyle başvuran olan hastalarda yaş, Uluslarası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Pik İdrar Akım Hızı (PİAH) ve Prostat Spesifik Antijen (PSA)’in TZI ile karşılaştırılması ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon olup olmadığının değerlendirilmek üzere planlandı. Çalışmaya hastanemiz üroloji polikliniğine AÜSS nedeniyle başvuran 81 erkek hasta alındı. Hastaların yaş, IPSS, PIAH ve PSA değerleri belirlenerek bu değerlerin TZI ile korelasyon . . .u araştırıldı. Ayrıca yaş, IPSS ve PSA değerleri kendi aralarında gruplandırılarak her biri önce TZI ile daha sonra TZI sabitlenerek kendi aralarındaki istatistiksel analizleri yapıldı. Hastaların ortalama yaşı 62,6±8 yıldı. Hastaların TZI değerleri ile yaş, IPSS skoru ve PSA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde korelasyon ve PİAH değerleri ile istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde korelasyon saptandı ( Daha fazlası Daha az

Bartın-Amasra karayolu güzergahının doğal peyzaj özellikleri üzerindeki etkilerinin saptanması

Tunay, Metin | Yılmaz, Bülent | Ateşoğlu, Ayhan

Makale | 2008 | Ekoloji17 ( 66 ) , pp.23 - 30

Bu çalışmada Batı Karadeniz Sahil Karayolunun Bartın-Amasra arasındaki bölümü incelenmiştir. Yol ve yakın çevresine ilişkin ekolojik ve görsel değerlendirmede 1987 ve 2000 yıllarına ait Landsat 5 TM uydu verisi kullanılmıştır. Görüntü işleme yazılımı olarak PCI Geomatica V9.1 den yararlanılmıştır. Arazi gruplarının tanınmalım ve görüntünün yorumlanabilme yeteneğini yükseltmek amacı ile görüntü zenginleştirme yapılmıştır. Yola ilişkin doğal veriler coğrafi bilgi sistemleri ortamında analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar peyzaj planlama açısından irdelenmiştir. Karayolu inşaatı sırasında toplam 22,03 hektar alanda, başta Kayın meşcer . . .esi olmak üzere farklı türdeki meşcerelerin tahrip edildiği tespit edilmiştir. Yol güzergahı boyunca yüksek eğim sınıfındaki alanların toplam alana oranının %71 olduğu belirlenmiştir. Eğimin yüksek olduğu bölgelerdeki şevlerde meydana gelen toprak kaymaları ve taş düşmelerinin trafik güvenliğini tehdit ettiği ve peyzaj estetiğini bozduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanının yükseklik, bakı ve iklim özellikleri incelenmiş ve karayolu inşası ile bozulan bitki örtüsünün peyzaj estetiği bakımından yenilenebilirliği için uygun koşullar sunduğu belirlenmiştir. Çalışma alanı ve yakın çevresinin, karayolu ile yakın bir ilişki sağlayabilmesi amacıyla doğal peyzajın korunmasına yönelik öneriler getirilmiştir. In this study a part of Western Black Sea coastal highway located between Bartin and Amasra was investigated. Landsat 5 TM satellite data of 1987 and 2000 was used for ecological and visual evaluation relating to highway and its close vicinity PCI Geomatica V9.1 was made use of as the image processing software. Image enrichment was applied with the aim of identifying the terrain groups and increasing the interpretation capability of image. The data belonging to this section were analyzed in geographical information systems and the results were studied in terms of landscape planning. During highway construction, total of 22,03 ha area consisting primarily of beech stands and other species was damaged. 71% of the total road construction area was classified as high sloped. It was determined that landslides occurred in roadsides having high slopes not only endanger the traffic safety, but also damage the landscape aesthetic. The altitude, aspect and climate characteristics of the study area was investigated, and was determined that the current situation of the study area is appropriate for renovation of the vegetation damaged during the highway construction. For this reason, suggestions were presented to protect natural landscape in order that the study area and its vicinity have a close relation with the highway Daha fazlası Daha az

Aloe Barbadensis'in reproduktif sisteme etkisinin araştırılması

Kosif, Rengin | Aktaş, R. Gülhan | Birincioğlu, Serap

Makale | 2008 | İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi34 ( 1 ) , pp.21 - 38

Bir Aloe Vera tipi olan Aloe Barbadensis’in doğum sürecindeki ratların reprodüktif sistemine olan etkisi araştırıldı. Bunun için Aloe Barbadensis’in tedavi amaçlı kullanılmayan ticari bir formu olan Aloe Vera jel kullanıldı. Bir kontrol ve 2 deney grubu olmak üzere, 3 grup Wistar Albino hiç doğum yapmamış dişi ratlar üzerinde çalışıldı. Grup I’e günde 25 mg (140 mg/kg ) Aloe Barbadensis oral yolla ve gavaj uygulanarak verildi. Aloe Barbadensis 500 mg soya yağı içeren kapsüller içinde bulunmaktaydı, o nedenle grup II’ye her gün 500 mg soya yağı verildi. Grup III ise kontrol grubuydu. 3 grup da normal yem ve su ile beslendi. Doğum ger . . .çekleşene kadar 20 gün boyunca hergün madde uygulandı. 21. gün ratlar anestezi altında açıldı. Reprodüktif sisteme ait organların doku örnekleri rutin histolojik prosedürü takiben ışık mikroskobunda incelendi. Aloe Barbadensis verilen grupta uterus dokusu hiperemik görünümde damarlar belirgin ve dilateydi. Lamina propria’dan myometriuma kadar tüm katmanlarda nötrofil lökosit infiltrasyonu belirlendi. Endometriumda bezler kistik dilate görünümde, damarlanmada artma ve endometrium lümen epitelyumunda hipertrofi mevcuttu. Endometriumun epitelyum hücrelerinin Aloe Barbadensis verilen grupta yer yer yüksekliklerinin artmış olduğu, nucleus’larının büyüdüğü, tek katlı epitelyumun yer yer çok katlı hale geldiği gözlendi. Hiperplaziden çok hipertrofi belirgindi. Aloe Barbadensis verilen grupta ovaryum dokusunun damarlı ve hiperemik hali dikkat çekiciydi. Ovaryumlardaki folliküller incelendiğinde primer follikül sayısında azalma, sekonder follikül çapında küçülme ve sayısında artış meydana geldi. Gebelik süresince uygulanan Aloe Barbadensis fetal ölüme, gelişme geriliğine, abortusa ya da anomaliye sebep olmadı. Histolojik değişiklikler bize uterusta Aloe Barbadensis’in angiogenesis etkisini ve östrojen benzeri etkisini, ovaryumda ise FSH benzeri etkisini işaret etmektedir. Bu etki 140 mg/kg dozda fetusa zarar vermemiştir. Effects of Aloe Barbadensis, a type of Aloe Vera, on reproductive system were investigated during pregnancy. Aloe Vera gel, a commercial and nontherapeutic form of Aloe Barbadensis, was used for this purpose. 3 groups – 1 control and 2 test groups – of female Wistar Albino rats with no birth before were studied. Group I was administered 25 mg (140 mg/kg) of Aloe Barbadensis per day both orally and through gavage. Aloe Barbadensis was inside capsules that contain 500 mg of soybean oil; therefore Group II was administered that 500 mg of soybean oil. Group III were the control group. All three groups were nourished on normal feed and water ad libitum. The substance had been administered for 20 days until the birth. Organs involved in reproductive system were examined on histological bases. Tissue of uterus had a hyperemic view, and vessels were distinct and dilated. Neutrophil leukocyte infiltration was detected on all layers from lamina propria to myometrium. Glands were cystic dilated, and epitel had a hyperplasic view some regions. Vascular increase and hypertrophy on endometrium lumen epitel were observed. Vascular increase and hyperemic form of ovary in the group administered with Aloe Barbadensis was notable. Decreasing of primer follicle’s number, increasing of seconder follicle’s number and diminishing of seconder follicle’s diameter have been occurred in ovary. Aloe Barbadensis administered during pregnancy period did not cause fetal death, growth retardation, abortus or anomaly. The histological changes imply angiogenesis effect of Aloe Barbadensis and an effect like estrogen in uterus and an effect like FSH in ovary. This effect did not damage fetus a dose of 140 mg/kg Daha fazlası Daha az

Tek başına seçim kazanmak: Türk siyasal hayatında bağımsız milletvekili adaylığı

Abdulhakimoğulları, Erdal

Diğer | 2008 | Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi12 ( 1-2 ) , pp.269 - 304

Parlamento üyesi olmaya hevesli ve seçilebilmek için seçmenin oyuna sunulan kişilere aday denilmektedir. Adaylık, bir siyasal partiden aday olmak suretiyle ya da bağımsız adaylık yoluyla gerçekleşebilmektedir. Bağımsız adaylar kendi isteklerinin yanı sıra belli sayıda seçmen tarafından ya da bir siyasal parti tarafından seçimlerde aday gösterilebilmektedir. Günümüzde bir kimsenin bağımsız aday olarak seçilmesi oldukça güçtür. Ancak demokrasilerde parti seçimi kadar kişilerin seçimi de bir o kadar önemlidir. Bağımsız adaylar seçim yarışına katılmakla vatandaşı oldukları ülkenin yönetimine katılma ve bunda söz sahibi olma iradesini or . . .taya koymaktadırlar. Ayrıca bağımsız adayların seçilme ihtimalleri uygulanan seçim sistem ile de yakından ilgilidir. Çalışmada bağımsız adaylık genel olarak ele alınacak ve adayların belirlenme yöntemlerine ve seçimlerde uygulanan mekanizmalara yer verilecektir. Ayrıca çalışmada sadece genel seçimlerde bağımsız adaylık ele alınmış olup daha çok idare hukuku ile bağlantılı mahalli idare seçimleriyle ilgili adaylık düzenlemelerine değinilmemiştir. Those who are enthusiastic for being a member of Parliament and are introduced to the voters’ agenda for election are called ‘candidates’. One can independently be a candidate or through a political party membership. Independent candidacy can be gained by either the own will of the person concerned or by nomination of a group of voters. It is rather diffi cult to get elected independently. Currently, in democracies, choosing the individuals is of equal importance as it is the case in choosing the political parties. The independent candidates, when getting involved in the election process, participate in the administration of the country and thus fi nd the opportunity to have a say. The possibility as to the eligibility of the independent candidates is closely related to the election system itself. The study deals with the independent candidacy in general and sheds light on the candidate designation process and the other mechanisms applied. The study generally deals with the independent candidacy during the general elections, however does not touch upon the candidacy regulations as to the administrative law and the related local election Daha fazlası Daha az

The relationships between coefficient of rock strength and schmidt rebound hardness of some igneous rocks [Bazi magmati·k kayaçlarin kayaç dayanim katsayisi ve schmidt sertli·gi· arasindaki· i·li·ski·ler]

Yarali O. | Kandemir A. | Eren A.

Makale | 2008 | Madencilik47 ( 2 ) , pp.25 - 36

This study presents the results of the laboratory measurements of the rock strength coefficient and the field measurements of the Schmidt rebound hardness conducted with 10 different igneous rocks from Zonguldak basin. Two different devices, classic and automatic, were used in the rock strength coefficient determinations. Test results from the two devices were compared and the differences were found to be linearly related. The field-determined Schmidt hardness and the rock strength coefficient were correlated with a second-order polynomial function.

The value and usage of transition zone index in patients with benign prostatic hyperplasia [Selim prostat büyümeli hastalarda transizyonel zon indeksinin yeri ve önemi]

Bayar D. | Erol B. | Altinel M. | Dönmez I. | Özgök Y.

Makale | 2008 | Turk Uroloji Dergisi34 ( 3 ) , pp.340 - 344

Introduction: Transition Zone Index (TZI) is a parameter for diagnosis and evaluation of symptoms in patients with Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). The aim of this study is to evaluate the role of measuring transition zone index in patients with lower urinary tract symptoms (LUTS) and to asses the correlation between International Prostate Symptom Score (IPSS), peak urine flow (PUF), age and PSA. Materials and Methods: The study included 81 patients with LUTS. Age, IPSS, PUF and PSA were determined in all patients and these parameters were evaluated for the correlation with TZI. Additionally, age, IPSS and PSA values were grouped . . . and each one was statistically analyzed with TZI. Afterwards TZI was fixed and statistical analyses were carried out between the groups. Results: The mean age of the patients was 62.6±8. There was statistically significant positive correlation between TZI values and age, IPSS score and PSA values and statistically significant negative correlation between TZI and PUF ( Daha fazlası Daha az

Structural and vibrational investigation of 1,2-bis(3,4-dimethoxyphenyl) ethane-1,2-dione (Veratril): experimental and theoretical studies

Sengul, Abdurrahman | Arslan, Haydar | Bayari, Sevgi H. | Buyukgungor, Orhan

Makale | 2008 | STRUCTURAL CHEMISTRY19 ( 3 ) , pp.467 - 476

The molecular and crystal structures of 1,2-bis(3,4-dimethoxyphenyl)ethane-1,2-dione (TMBZ = tetramethoxybenzil) were determined by a single-crystal X-ray diffraction, (1)H NMR, and FT-IR spectroscopy. The compound TMBZ (C(18)H(18)O(6), M (r) = 330.32) crystallized in the orthorhombic Fdd2 space group wherein: a = 39.145(4), b = 18.167(2), c = 4.3139(5) angstrom and beta = 90 degrees, Z = 8. The packing of the molecules in the crystal lattice is stabilized by intermolecular C-H center dot center dot center dot O contacts in the herringbone arrangement. The molecular geometry and harmonic frequencies of TMBZ in the ground state were . . .calculated utilizing density functional (B3LYP) method with the 6-311++G(d, p)-basis set. The density functional theory optimized the geometric structure, and vibrational wave numbers of TMBZ in gas phase were compared with the experimental data. A complete assignment of the fundamentals was proposed based on the total energy distribution calculation Daha fazlası Daha az

The Assesment for CO(2) Sequestration Potential by Magnesium silicate Minerals in Turkey: Cases of Orhaneli-Bursa and Divrigi-Sivas Regions

Baris, K. | Ozarslan, A. | Sahin, N.

Makale | 2008 | ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION26 ( 5 ) , pp.293 - 309

This paper examines the CO(2) sequestration potential of magnesium silicate minerals in Turkey for two example cases, the Orhaneli-Bursa and Divrigi-Sivas regions. The distribution and properties of the silicate mineral deposits are provided and the quantities of CO(2) that can be sequestered in these deposits is estimated. The silicate minerals in the Orhaneli and Divrigi deposits provide significant CO(2) sequestration capacity. Assuming 100% mineral carbonation efficiency, approximately 2.4 million tons/year of olivine and 6.5 million tons/year of serpentine Would be required to sequester the CO(2) released by the power plants in . . .vestigated in this study. Although more detailed studies are needed, it is concluded that this approach has potential given Turkey's large dunite (olivine) and serpentine reserves. Furthermore, the proximity of these deposits and active open-pit mines to thermal power plants emitting CO(2) facilitate the utilization of mineral carbonation Daha fazlası Daha az

Performance analysis of three step positive input shaping

Gurleyuk, Sirri Sunay | Bahadir, Oezguer | Turkkan, Yunus | Usenti, Hakan

Konferans nesnesi | 2008 | ACMOS '08: PROCEEDINGS OF THE 10TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC CONTROL, MODELLING AND SIMULATION , pp.293 - 309

Input shaping is a residual vibration reducing technique for flexible structures. The desired command is convolved by a sequence of impulses to generate an input shaper so that the system reaches the set point in a minimum duration. Zero Vibration (ZV) shaper is the first form of input shaping technique. Zero Vibration and Derivative (ZVD) and Extra Insensitive (EI) are the most preferred shapers. These shapers are developed to improve the robustness respect to modeling errors. Solution of the parameters requires the derivation of constraint equations. Therefore, these shapers can only be used for linear systems. This paper presents . . . that ZVD and El shapers are the special solutions of Three-Step (TS) input shaping space. By using TS technique, infinite number of three impulse shaper solution can be generated for both positive and negative impulse amplitudes including ZVD and El. The duration of the shaper is between ZV and ZVD. Some of them are better in robustness somewhat. Analyses and results of some specific points are given for the time-robustness compromise Daha fazlası Daha az

An Experimental Study of Game-Based Music Education of Primary School Children

Coban, Sibel | Tuncer, Imge

Konferans nesnesi | 2008 | 2ND EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES BASED LEARNING , pp.293 - 309

2nd European Conference on Games-Based Learning -- OCT 16-17, 2008 -- Univ Oberta Catalunya, Barcelona, SPAIN WOS: 000264585800011

Asthenozoospermia olgularında sperm morfolojisi değerlendirmede spermac ve diff-quik boya yöntemlerinin karşılaştırılması

Ok, Elvan | Özyurt, Doğan | Gülekli, Bülent

Makale | 2008 | Gülhane Tıp Dergisi50 ( 1 ) , pp.23 - 26

Tavşanlarda deneysel model çalışılarak akut apandisitin evreleri değerlendirilmiştir. Yeni Zelanda ırkından, ağırlıkları yaklaşık 3000 gr olan yirmi bir adet erkek tavşan (oryctogalus cuniculus) çalışmaya dahil edildi. Hayvanlar üç gruba ayrıldı. Deneysel modelde apandiks yaklaşık 7-8 cm distalinden 0 numara ipekle ligate edildi. Grup I'dekilere ligasyondan 12 saat, Grup II'dekilere 24 saat, Grup III'dekilere 36 saat sonra apandektomi yapıldı. Bütün apandektomi materyalleri makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Olguların hepsinde apandiksin deneysel obstrüksiyonu histopatolojik olarak insanlardakine benzer şekilde apand . . .iks duvarında inflamatuvar değişiklikler ile sonuçlandı. Apandiks obstrüksiyonundan sonra geçen zaman ile histopatolojik bulgular arasında yakın bir ilişki vardı. Deneysel çalışmamızın verileri ışığında apandiks ligasyonu akut apandisit modeli oluşturmada başarılı bir yöntem olarak bulunmuştur. Comparison of Spermac and Diff-quik staining methods in the assessment of sperm morphology in asthenozoopermia cases Sperm motility problems (Asthenozoopermia) is one of the major causes of male infertility. In cases with asthenozoop- ermia infertility increases to a greater extent when sperm morphology disorders are added to coexisting motility disor- ders. A total of 65 males (21 males with sperm motility dis- order and 44 males without this disorder) who referred to the in vitro fertilization unit of Dokuz Eylul University Medical School between November 15, 2004 and April 5, 2005 were included in the present study. Spermac and Diff-quik staining methods were used in the assessment of sperm morphology in all semen samples. Test results showed consistency with both staining methods on 55 semen samples examined. Sperm mor- phology was normal in 32 semen samples with consistent test results by both methods, while the percentage of morpho- logy was low in 23 cases. In 7 of remaining 10 cases, the sperm morphology was in the normal range with Diff-quik staining method while an abnormal percentage was detected with Spermac method. In 3 cases the sperm morphology was within normal limits with Spermac staining method while Diff-quik staining method demonstrated abnormal sperm morphology. Statistical analysis with Mc Nemar test demon- strated that both staining methods were reliable. Since nei- ther of the two methods used in the evaluation of sperm mor- phology has proven superiority to the other, a cost reduction may be provided by choosing the economical one Daha fazlası Daha az

Yaşlı erkeklerde spermatogenez ve fertilizasyon

Ok, Elvan

Makale | 2008 | Türk Geriatri Dergisi11 ( 4 ) , pp.204 - 207

Yaşlılık, hem erkek hem de kadın organizmasında bir dizi değişikliğe yol açarken, ilerleyen erkek yaşının spermatogenezi ve fertilizasyonu da etkileyebileceği düşünülmektedir. Günümüzde babalık yaşının ileri yaşlara kayması, ileri erkek yaşının etkileri konusundaki araştırmaları hızlandırmıştır. Çoğu çalışma erkek yaşının ilerlemesiyle semen parametrelerinden özellikle sperm hareketliliği, semen hacmi ve normal morfolojideki sperm sayısının olumsuz etkilendiğini savunurken, sperm konsantrasyonunun ise değişmeden kaldığını bildirmektedir. Ancak bu yaşa bağlı değişikliklerin ılımlı düzeyde olduğu ve bu durumun geciken fertilitede etki . . .si olup olmadığı henüz açıklık kazanmamıştır. İleri erkek yaşı ile sperm kromozomlarında kalitatif ve kantitatif değişikliklerin ilişkisi tartışmalı bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Sonuç olarak maternal yaşın ekarte edildiği ve sistemik veya üreme sağlığı açısından sorunu olmayan yaşlı erkeklerde yapılacak daha fazla çalışmanın daha somut bilgiler verebilir. Old age leads to a series of changes both in male and female organisms and increasing male age is considered to affect spermatogenesis and fertilization as well. Recently, the upward shift in paternal age has accelerated research on the effects of advanced male age. Most studies maintain that semen parameters; in particular, sperm mobility, semen volume, and the number of sperms with normal morphology are adversely affected by the increase in male age, while sperm concentration remains unchanged. However, these age-dependent changes are at a moderate level and it is still uncertain whether this phenomenon has an impact on delayed fertility. The relationship between advanced male age and the qualitative and quantitative changes in sperm chromosomes is a controversial subject of current interest. Consequently, further studies to be conducted on elderly men with no systemic or reproductive health-related problems in which maternal age will be eliminated could provide more tangible information Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.