Filtreler
Filtreler
Bulunan: 352 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [10]
Yazar [20]
Tez Danışmanı [3]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [2]
Araştırmacılar
Yayınlar
An investigation of the O-16+O-16 elastic scattering by using alpha-alpha double folding potential in optical model formalism

Kurkcuoglu, M. E. | Aytekin, H. | Boztosun, I.

Makale | 2006 | MODERN PHYSICS LETTERS A21 ( 29 ) , pp.2217 - 2232

In this paper, a simultaneous analysis of the elastic scattering data of the 16o+160 system for the energy range 5-10 MeV/nucleon is performed theoretically within the framework of the optical model formalism, by using the alpha-alpha double folding cluster potential. The a-a double folding cluster potential is evaluated by using the alpha-cluster distribution densities in the usual nucleon-nucleon double folding process with an effective alpha-alpha interaction potential. The results of the a-a double folding cluster potential analysis are compared with the findings of the phenomenological Woods-Saxon squared and nucleon-nucleon do . . .uble folding potentials. All potentials have exhibited a very good agreement with the experimental measurements for the elastic scattering angular distributions. Furthermore, it is shown that, the a-a double folding cluster potential and nucleon-nucleon double folding potential calculations provide very consistent results with each other. Thus, the O-16+O-16 system has been described by optical potentials having a deep real potential part and a weak absorptive imaginary potential part Daha fazlası Daha az

KOH-hava yöntemiyle kağıt hamuru üretiminde siyah çözeltinin bakla (Vicia faba) yetiştirilmesinde gübre olarak kullanılması

Gençer, Ayhan | Eroğlu, Hüdaverdi | Karakurt, Rıfat

Makale | 2006 | Ekoloji16 ( 61 ) , pp.56 - 60

ikinci ürün doğrudan pamuk ekiminin Ege Bölgesinde uygulanabilirliğini ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma, laboratuvar ve tarla denemeleri olmak üzere iki aşamalı yürütülmüştür. Laboratuvar denemelerinde, tek dane ekiciye sahip John Deere ve Accord marka, normal sıraya ekici düzene sahip Amazone marka doğrudan ekim makinalannın ekim performansları belirlenmiştir. l.ve 2. ürün pamuk tarla denemeleri 2001 ve 2002 yıllarında Söke Ovasında çiftçi tarlalarında yürütülmüştür. l.ürün pamuk üretimi, Nazilli 84 havsız pamuk tohumuyla geleneksel yöntemle yapılmıştır. 2. ürün pamuk üretimi Delta Pine 388 erkenci çeşit pamuk tohumuyla, k . . .uru ve tavlı parsellerde, üç farklı toprak işleme sistemi (geleneksel-azaltılmış ve doğrudan ekim )ve üç farklı doğrudan ekim makinasıyla (John Deere-Accord ve Amozone) bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak iki yıl süre İle yürütülmüştür. 2.üriin pamuk ekimi buğday ana ürünün hasadından sonra kuru ve tavlı parsellerde yapılmıştır. Kuru parsellerde, buğday hasadı sonrası sap toplamanın ardından sulama yapılmaksızın toprak İşleme + ekim veya doğrudan ekim yapılarak, ardından sulama yapılmıştır. Tavlı parsellerde ise, hasat sonrası sap toplamanın ardından parseller sulanmış toprak tava geldikten sonra toprak işleme + ekim veya doğrudan ekim yapılmıştır. Birinci ürün pamuk denemesi, ikinci ürün pamuk üretimi ile kütlü verimi ve maliyet kıyaslaması yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Sonuç olarak, Ege bölgesi koşullarında 2,ürün pamuk yetiştiriciliğinin yapılabileceği, bunun için tahıl hasadının hemen ardından zaman geçirmeksizin pamuğun doğrudan kuraya ekilmesinin ve ardından sulama yapılmasının hasadı garantiye alma açısından önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece toprak işlemenin devre dışı bırakılarak maliyetin düşürülmesi ve çevreye zarar vermeyen yeni tekniklerin devreye sokulması mümkün olacaktır. This study that aims to determine the feasibility of the second crop of cotton in Aegean Region was conducted in two steps, in the laboratory and under the field conditions. In the laboratory experiments, the performance of precision seeders manufactured by John Deere and Accord and a random direct driller by Amozone were determined. The field experiments that include the main and a second crop of cotton were conducted in year 2001 and 2002 in Söke. Nazilli 84 cotton variety was grown as a main crop by using conventional methods. As a second crop of cotton production, Delta Pine 388 variety was used and seeding İn dry and humid soil. Three different soil tillage procedures namely conventional reduced and direct drilling and three direct drilling machines were used in the experiments. Split-Split plot type experiment was designed with four replications in two years. The seeding of cotton as a second crop was achieved right after wheat production in dry and moist plots. In dry plots, the irrigation was applied after the harvest of straw and tiliage+seeding and direct drilling were achieved and the soil was then irrigated. In moist plots, after the harvest of straw the irrigation was achieved and then the tiliage+seeding and direct drilling were applied. The objective of designing the production of cotton as a second crop was to compare the yield and production cost with those of main crop production. As a conclusion, it was found that the production of cotton as a second crop is possible but in order to do this, the direct drilling has to be achieved in dry soil right after the harvest of grain and irrigation can be applied right after seeding. It İs believed that this procedure will reduce the production costs since the tillage will be excluded and new techniques that do not harm the environment can be applicable Daha fazlası Daha az

Moment resistance of corner joints connected with different RTA fasteners in cabinet construction

Tankut, N

Makale | 2006 | FOREST PRODUCTS JOURNAL56 ( 4 ) , pp.35 - 40

The fasteners used in case construction have a profound effect oil the appearance, strength, and durability of cabinets. Strength and performance data, however, are largely lacking for most of the proprietary fasteners, specifically for ready-to-assemble (RTA) fasteners and fastening systems used ill cabinet construction. Tests were carried out to determine the bending moment resistance of corner joints connected with different types of RTA fasteners so that the structure can safely resist the loads imposed upon them in service. Laminated particleboard and laminated medium density fiberboard (MDF) corner joints were tested under com . . .pression and tension loads. Results indicated that material type, loading type and fastener type have a significant effect on the strength of RTA connected joints. In general, tensile strength was greater than compressive strength for all types of RTA connected corner joints. Results also indicate in both tension and compression tests, laminated MDF corner joints were an average of 22 percent stronger than laminated particleboard corner joints. The joints constructed with MDF and the trapez connector with metal parts produced the highest strength values; the rafix joints constructed with particleboard were the weakest joints evaluated Daha fazlası Daha az

Tıbbi bitki rezervi olarak orman kaynaklarının gelecek değerinin belirlenmesinde kullanılan P&P modelinin irdelenmesi

Kaya, Güven

Diğer | 2006 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi8 ( 9 ) , pp.23 - 32

Ormanlar, tıbbi bitki rezervi olarak toplam ekonomik değer çerçevesi içinde doğrudan kullanım, gelecek, miras ve varlık değerlerine sahiptir. Bu değer elemanları içinde potansiyel farmakolojik faydalarla ilgili olarak gelecek değerinin tahmini, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi ve etkin kaynak tahsisi için önemli bilgiler sağlar. Biyolojik çeşitlilik kaynaklarının farmakolojik açıdan gelecek değerini tahmin etmek için 1980’lerden itibaren bazı metotlar geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de Pearce ve Puroshothaman (1992) tarafından geliştirilen ve Türkiye, Meksika ve tropik ormanlarda ulusal ve yerel ölçekte bazı orman d . . .eğeri belirleme çalışmalarında kullanılan P&P modelidir. Bu makalede P&P modeli, özellikle temel dayanağı olan rant getirisi yaklaşımı açısından kavramsal temeli ve uygulanabilirliği dikkate alınarak irdelenmiştir. Forests as medicinal plant resources have direct use, option, bequest and existence values in the framework of total economic value. Related to potential pharmacological benefits of forests estimation of option values can provide useful information for realizing sustainable forest ecosystem management and efficient resource allocation. Various methods have been developed to estimate the pharmacological option values of biological diversity resources since 1980. One of them is P&P model was developed by Pearce and Puroshothaman (1992) and used in some case studies on forest valuation at national and local level in Turkey, Mexico and tropical forests. In this article the P&P model is discussed regarding conceptual framework and practical aspects, especially from the point of view of its basic approach named rent capture Daha fazlası Daha az

Desulfurization in the ladle furnace using industrial slags

Geveci, Ahmet | Keskinkilic, Ender | Topkaya, Yavuz Ali

Konferans nesnesi | 2006 | SOHN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ADVANCED PROCESSING OF METALS AND MATERIALS, VOL 7: INDUSTRIAL PRACTICE , pp.23 - 32

Generally accepted formula related to sulfur slag-metal distribution ratio is given by the following equation: [GRAPHICS] According to the above equation it can be deduced that sulfur distribution between slag and metal is governed mainly by metal composition (f(s) term), slag composition (slag basicity and in turn sulfide capacity), oxygen potential of the system (f(s) term) and temperature (related to equilibrium constant, K). In this study, the results of ladle furnace operations conducted in Erdemir-Iron and Steel Works Co. (Turkey) in relation to sulfur removal, have been given. Typical ladle furnace slag analyses of 4937K qual . . .ity steel have been presented. Activity coefficient of FetO, gamma(FetO), have been calculated with the relation obtained from the literature. Activity calculations have been performed with the program written in Mathcad. The changes in activity of FetO in the slag phase, a(FetO), have also been studied in relation to the sulfur removal: The relation between % Decrease a (FetO) and %DeS (measured) have been investigated for 4937K runs and some other types of steel produced in the Erdemir Plant. Related to ladle operations %desulfurization defined as [(%(S) under bar (initial) - %(S) under bar (final))/%(S) under bar (initial)]*100 values have been presented for different steel qualities Daha fazlası Daha az

Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği

Ulusoy, Ahmet | Cural, Mehmet

Makale | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.1 - 21

Borç stoku yüksek seviyelerde olan ülkelerde, makroekonomik istikrarın borçlanma dinamikleri ile yakın ilişkide olduğu, borçların sürdürülebilirliğine ilişkin bekleyişlerin ekonomik dengeler üzerinde belirleyici hale geldiği genel kabul görmektedir. Sürdürülemez borçlanma, fiyat istikrarını bozmakta, ekonomik büyümeyi engellemekte ve uzun dönemli makroekonomik politikaların uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye ekonomisi de 1990’lı yıllarda giderek ağırlaşan bir iç borç sorunun etkisinde kalmıştır. Bu çalışmada, borçların sürdürülebilirliğine ilişkin rasyolar kullanılarak iç borçların sürdürülebilirliği analiz edilmiştir. It is g . . .enerally accepted that in the countries with high debt stocks, there is a close relationship between macro economic stability and debt dynamics; and the anticipations related to the sustainability of debt become important determinants of the economic balance. Unsustainable debt harms price stability; blocks economic development and causes difficulties in implementing long-term macroeconomic policies. Turkish economy was affected by a serious debt problem in the 1990s. In this study, sustainability of the domestic debt was analyzed by using ratios in respect to the domestic debt sustainability Daha fazlası Daha az

Erkek infertilitesinde rekonstrüktif cerrahi: Teknik ve prediktif ölçütler

Tezer, H. Murat | Güven, Selçuk | Ersay, Ahmet | Erol, Bülent | Kadıoğlu, Ateş

Makale | 2006 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology32 ( 3 ) , pp.319 - 326

İnfertil erkeğin değerlendirilmesinde amaç, infertilite etiyolojisinin açıklanması ve etiyolojiye spesifik tedavinin planlanmasıdır. Spesifik tedavi yapılamadığında üremeye yardımcı tekniklere başvurulmaktadır. Ancak erkek infertilitesinin etiyolojiye spesifik tedavisi, üremeye yardımcı tekniklere göre hem maliyet/fayda açısından daha avantajlı, hem de oluşan gebelikler üremeye yardımcı tekniklerin riskinden uzak olmaktadır. Sperm taşıyan kanalların obstrüksiyonu, erkek infertilitesinin düzeltilebilir sebepleri arasında yer alır ve tedavi seçenekleri, obstrüksiyonun lokalizasyonuna göre değişmektedir. Distal ejakülatör kanal patoloj . . .ilerinde TUR-ED, proksimal obstrüksiyonlarda ise rekonstrüktif cerrahi (vazovazostomi/epididimovazostomi) birinci seçenek tedavilerdir. Operasyon sonrasında tekrar obstrüksiyon gelişebilme ihtimali bulunduğundan hastalara perop sperm dondurma önerilmektedir. Duktal sistemin rekonstrüktif cerrahisi yıllar içinde teknik olarak gelişme gösterirken, bu gelişmeye paralel olarak ameliyat başarısında da artış sağlanmıştır. Ameliyatın başarısı duktal açıklığın (patens) ve gebeliğin sağlanmasıdır. Cerrahi tekniklerdeki dönüm noktası, ameliyat mikroskobunun kullanılmasıdır. Ameliyat mikroskobu ile obstrüksiyon daha iyi yerleştirilebilirken, anatomiye uygun anastomozlar yapılabilmektedir. Sonuçta ameliyat başarısı da artmaktadır. Ameliyatın başarısı, tekniklerdeki gelişmenin yanında ameliyat için doğru hastanın seçilebilmesine bağlıdır. Yapılan çalışmalarda ameliyat başarısını öngörebilmek için ölçütler belirlenmeye çalışılmış, ameliyat öncesinde ve ameliyat sırasında bazı ölçütlerin prediktif önemi olduğu belirtilmiştir. Introduction: The aim of infertile male evaluation is to unveil the etiology of infertility and plan the specific treatment according to the etiology. In case there is not a specific treatment the aim is to refer to assisted reproductive techniques. However the etiology specific treatment of male infertility, compared to the assisted reproductive techniques is more cost effective and it does not have the risks of assisted reproductive techniques. Materials and Methods: The obstruction of the sperm ducts is one of the correctable causes of male infertility and the treatment varies according to the localization of obstruction. When there is distal ejaculatory duct pathology the treatment choice is TUR-ED while in proximal ejaculatory duct patologies reconstructive treatment is the preferred choice (vasovasostomy/epididymovasostomy). Peroperative semen freezing is offered to the patient as there is a risk of recurrence. Results: The reconstructive surgery of ductal system has been improved through years and so has the operation success. The success of the operation is to provide a ductal patency and pregnancy. The milestone of operative technique is the use of the microscope. With the use of the microscope the obstruction is localized more effectively and the anastomoses are made according to the anatomy. Consequently, the success of the operation is higher. Conclusion: The success rate of the operation, on behalf of the development of the operational technique, depends on the choice of the right patient. In order to predict the success of the operation some parameters were tried to be established in some studies. It was stated that some preoperative and peroperative parameters have predictive importance Daha fazlası Daha az

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekme Çabalarının Kurumsalaşması: Yatırım Promosyon Ajansları

Tüylüoğlu, Şevket | Aktürk, Levent Necmi

Makale | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 3 ) , pp.85 - 105

Dünyada pek çok ülke doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için çaba sarfetmekte ve bu amaçla rekabet etmektedirler. Bu çaba ve rekabet sürecinde son yıllarda yatırım promosyon ajansı (IPA) denilen kurumları oluşturmaya başlamışlardır. IPA’lar doğrudan yabancı sermaye çekme çabalarının uzmanlaşmış kurumsal bir faaliyet olarak sürdürülmesini sağlamaktadır. IPA’ların temel fonksiyonları ülkenin yatırım ortamı imajını geliştirmek, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılmasını sağlamak, mevcut yatırımlarda yatırımcılara hizmet sunmak ve her aşamada politik destek sağlamaktır. IPA’lar özel, kamusal ve yarı kamusal bi . . .r kurum olarak kurulabilmektedirler. Ulusal düzeyde kurulan IPA’lar kısa bir süre içinde WAIPA, ANIMA, AfrIPA, EuropeanIPA ve IPANET portalı şeklinde uluslararası organizasyonlar oluşturmuş ve pek çok ülkede ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmişlerdir. Many countries in the world struggle and compete in order to attract foreign direct investment (FDI). In this process, they have started to generate institutions called investment promotion agency (IPA). IPAs ensure endeavours of attracting FDI to proceed as a specialized institutional activity. The main functions of IPAs are to improve the image of the countries’ investment environment to increase FDI, to give service to investors and to provide them with political support. IPAs can be established as private, public or semi-public institutions. IPAs which are founded at the national level have, in a short term, compose international organizations such as WAIPA, ANIMA, AfrIPA, EuropeanIPA, and they have become an important means of economic development Daha fazlası Daha az

Yabancı Doğrudan Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi: İrlanda Örneğinden Türkiye İçin Dersler

Çeştepe, Hamza | Tüylüoğlu, Şevket

Makale | 2006 | Ankara Üniversitesi SBF Dergisi61 ( 2 ) , pp.45 - 62

Bu çalışmada, teknolojinin yabancı doğrudan yatırımlar (YDY) yoluyla transferi, dünyada en başarılı örneklerden biri olan İrlanda örneğinde incelenmeye çalışılmıştır. Gelişmekte olan ülkeler için daha fazla önem taşıyan YDY, bu ülkeler için etkin bir yabancı teknoloji ithal ve aynı zamanda yerli firmalar için teknoloji yayılımınm bir aracı niteliğindedir. Son yıllarda dünyanın en fazla yatınm çeken ülkelerinden biri olan İrlanda bu yatırımlar yoluyla bir taraftan üretim, istihdam ve ihracat gibi makro büyüklüklerini iyileştirirken, diğer taraftan sanayinin teknoloji düzeyini oldukça yükseltmiştir. YDY'nin İrlanda'da araştırma-gelişt . . .irme çalışmalarına da önemli ölçüde katkı yaptığı görülmektedir. İrlanda, AB'ye üyelik sürecinde olan Türkiye için YDY ve teknoloji transferi konusunda önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Yaklaşık yarım asır önce yabancı sermayeyi ülkeye çekme kararı veren Türkiye, aynı kararlılığı uygulamada gösterememiş ve böylece teknoloji düzeyini yükseltme fırsatlarından birini değerlendirememiştir. Türkiye İrlanda'nın yaptığı gibi YDY ve teknoloji transferiyle ilgili uzun vadeli ve değişen koşullara uygun stratejiler belirlemeli ve en önemlisi bunları kararlılık ve ivedilikle uygulamaya geçirmelidir. In this study, the transfer of technology through foreign direct investments (FDI) has been examined in the context of one of the most successful case in the world, namely Ireland. FDI, which is curicial for the developing countries, is both the means for effective foreign technology transfer and the means for technological spillovers. In recent years, Ireland, which is one of the most attractive countries for investment, improved not only its macroeconomic indicators such as production, employment and export, but also fairly improved the tecnological level in its industry. It is also observed that FDI significantly contributed to research and development activities in Ireland. Ireland can be a model for Turkey being in the process of its EU membership in the context of FDI and technology transfers. For the last fifty years, Turkey that decided to attract foreign capital has not been successful enough and thus has not taken the opportunity to improve its technology. Similar to Ireland, Turkey should have long term strategies and must implement these strategies in a determined way Daha fazlası Daha az

Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları

Aksoy, Ramazan

Makale | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.79 - 90

Dünyadaki internet kullanıcılarının oranı 2005 yılı itibariyle dünya nüfusunun % 15’i olup, hızla artmaya devam etmektedir. İnternet tüketicilerin günün herhangi bir saatinde ve dünyanın herhangi bir yerindeki ürün ve hizmeti satın almasını olanaklı kılmakta, mesafe ve zaman engelini ortadan kaldırmakta veya aşındırmaktadır. E-pazarlarda, tüketicilerle uzun dönemli ve başarılı ilişkiler geliştirme ve korumanın temel yolu güven inşa etmektir. Güven tutumları, tüketicilerin elektronik pazarlara yönelik gelecekteki davranışları ve bağlılıklarını geniş ölçüde etkileyecektir. Bu çalışmada, Zonguldak’ta yaşayan tüketicilerin (örnek) elekt . . .ronik pazarlara ve pazarlama uygulamalarına yönelik güven tutumları incelenmiştir. Sonuç olarak, tüketicilerin elektronik pazarlarda bulunmak ve dolaşmaktan hoşlandıkları, fakat kredi kartı bilgilerinin verilmesi gibi yüksek risk algıladıkları işlemleri yapmak konusunda olumsuz tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. The ratio of worldwide internet users was 15% as of 2005 and has been increasing. Internet makes possible to shop at any time of the day from any part of the world overcoming the constraints set by geographical location and time differences. In e-markets, in order to create successful and long-term relationships with consumers, a well-build trust is required. Trust will largely affect the loyalty and attitudes of the consumers in e-markets.In this study, trust attitudes of the consumers (sample) , who live in Zonguldak, towards e-markets is analyzed. We found that although consumers enjoy surfing in the internet, they are reluctant in making transactions perceived as highly risky such as providing their credit card information Daha fazlası Daha az

Türkiye'de Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları

Barışık, Salih | Yirmibeşcik, Oya

Makale | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.39 - 62

Son çeyrek yüzyılda dünya ekonomisinde küreselleşme olgusu ile birlikte hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm bilgi teknolojilerine dayalı ekonomik ilişkilerin ve mevcut iş olanaklarının yeni iletişim ortamlarını kullanarak yeniden şekillenmesi olarak tanımlanan yeni ekonomi ile ifade edilmektedir. Türkiye’de küreselleşen dünyada yeni ekonominin oluşum sürecini hızlandırmak amacıyla son dönemde yoğun bir çaba içerisine girmiştir. Bilimteknoloji politikaları, teknoloji değişim politikaları, elektronik ticaret koordinasyon kurulu pilot çalışması, e-dönüşüm Türkiye gibi çalışmalar yapılmasına rağmen, Türkiye’nin yeni ekonomin fay . . .dalarından yeterince yararlanamadığı ve yeni ekonominin oluşum sürecini hızlandırıcı çabaların devam etmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Through the last quarter of the century, there has been a rapid change together with the concept of globalization. This change is explained by means of the new economy which is defined as the reformation of the current business facilities and economic relations that depend on information technologies by using the new communication atmosphere. In the globalizing world, Turkey has made an effort to increase the speed of the new economy process as well. Despite the efforts and studies, such as information and technology policies, technological change policies, Electronic Trade Coordination Committee’s pilot projects and e-transformation of Turkey Projects, it has clearly been seen that Turkey hasn’t taken enough advantage of the benefits of the new economy. Consequently, Turkey should immediately continue with the studies and efforts to speed up the new economy in the country Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.