Filtreler
Filtreler
Bulunan: 389 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [8]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [7]
Araştırmacılar
Yayınlar
Ankilozan spondilitte hastalık aktivitesi ve süresinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi

Özdolap, Şenay | Sarıkaya, Selda | Akdağ, Beyza

Makale | 2004 | Romatizma Dergisi (. Turkish Journal of Rheumatology)19 ( 1 ) , pp.37 - 42

Bu çalışmada 37 ankilozan spondilitli hastada, hastalık aktivite ve süresi ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Lomber vertebra, kalça ve ön kol’un KMY’u ölçmek için dualenerji x-ray absorbsiyometri tekniği kullanıldı. Hastalar hastalık süresi ve aktivitesine göre 2 gruba ayrıldı. Ölçülen tüm bölgelerdeki KMY değerlerinde aktif ve inaktif gruplar arasında fark yoktu. Lomber vertebra KMY değerlerinin erken evre grupta anlamlı düşük olduğu saptandı. In this study we aimed to examine the relationship between disease activity/duration and bone mineral density (BMD) on 37 patients with ankylosin . . .g sponylitis. Patients were classified according to disease activity and duration. We have used dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) to measure bone mineral density of lumbar spine, hip and forearm. A comparison of BMD between patients with active and inactive disease did not reveal a significant difference on all of the regions measured. Concerning disease duration, lumbar spine BMD was significantly reduced in early disease subject Daha fazlası Daha az

Nekrotizan myelopati: Bir olgu sunumu

Selçuk, Barın | Kurtaran, Aydan | Topçuoğlu, Elif | Ersöz, Murat | Çolak, Yasemin | Şimşir, Nilgün | Akyüz, Müfit

Makale | 2004 | Romatizma Dergisi (. Turkish Journal of Rheumatology)19 ( 3 ) , pp.179 - 182

Nekrotizan myelopati çeşitli malignitelerle birlikte görülen nadir nörolojik paraneoplastik bir komplikasyon olmasına rağmen, kanser dışı hastalarda da bildirilmiştir. Yavaş, ilerleyici seyirli, ikinci motor nöron tutulumu ile giden bir sendromdur. Elektromyografide duyusal potansiyeller korunur ve spinal kord da etkilenen segmentlerde denervasyon potansiyelleri ile kendini gösterir. Bu makalede bir nekrotizan myelopati olgusu elektrofizyolojik bulguları ve rehabilitasyon sonuçlarıyla sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Necrotizing myelopathy, although very rare, is a neurological paraneoplastic complication of various malig . . .nancies, it may certainly be seen in non-cancer patients. It is a slowly progressing disease characterized with lower motor neuron involvement. Preservation of sensory nerve action potentials and severe denervation seen in electromyography. In this case, we present a necrotizing myelopathy case with electrophysiological findings and rehabilitation outcomes. A discussion of the case and a brief review of the literature on the subject were presented Daha fazlası Daha az

Türkiye' nin Euxine bölgesindeki doğal kavak (Populus L.) taksonlarında yükseltiyle ilişkili olarak trahe hücre boyutlarındaki varyasyonlar

Yaman, Barbaros | Sarıbaş, Metin

Makale | 2004 | Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A0 ( 1 ) , pp.111 - 123

Bu çalışmada; Türkiye'nin Euxine bölgesindeki doğal Populus L. taksonlarında trahe boyutlarının yükselti ile gösterdiği değişim incelenmiştir. Odun örnekleri farklı yükseltilerden seçilen örnek ağaçlardan temin edilmiştir. Trahe teğet ve radyal çaplan, 1 mm2deki trahe sayısı, trahe hücre uzunluğu gibi kantitatif trahe özelikleri belirlenerek vulnerabilite ve mezomorfi oranları hesaplanmıştır. Korelasyon analizine göre; trahe hücre uzunluğu dışındaki diğer trahe boyutları, vulnerabilite ve mezomorfi oranlan yükselti ile anlamlı ilişkiler göstermektedir. Vessel size variability of Populus L. species, growing naturally in Euxine region . . . of Turkey was investigated. For this purpose, the wood specimens were taken from Populus trees located at the different altitudes of this region. The selected anatomical features related to ecology such as vessel tangential diameter, the number of vessel per mm2 and vessel element lenght were studied and vulnerability and mesomorphy ratio were estimated on the basis of these for each tree in different altitudes. According to correlation analysis, mesomorphy and vulnerability ratio and the selected anatomical features except for vessel element length are correlated with altitude Daha fazlası Daha az

Seroprevalence of hepatitis A in children living in Zonguldak, Turkey [Zonguldak'ta yanşayan çocuklarda hepatit A seroprevlansi]

Demirel F. | Ünalacak M. | Sögüt A. | Ermiş B. | Yüksel B.

Makale | 2004 | SENDROM16 ( 7 ) , pp.70 - 72

In order to detect hepatitis A seroprevalence in our patient population the prevalence of antibodies to hepatitis A virus (HAV) was investigated in 257 children (56.4% males) who applied to Zonguldak Karaelmas University Hospital for various reasons between January 2001 and April 2002. Total anti-HAV seropositivity was 13.6%. When age groups were considered, it was 8.5%, 11.3% and 21.7% for ages 1-5, 6-10 and 11-16, respectively. The prevalance rates obtained in our study were lower when compared with previous studies performed in other regions, probably depending on high socio-economical status in our region. Increase of total anti . . .-HAV level with age makes us think that crowded classrooms and inadequate hygienic conditions enhance viral contamination. So appropriate time for vaccination should be after 1st year of life, when passive antibodies from mother disappear, and before 5th year, just before school age Daha fazlası Daha az

Negative effects of recent unplanned expansion on highland ecosystems in Turkey

Ozden, S | Atmis, E | Menemencioglu, K

Makale | 2004 | MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT24 ( 4 ) , pp.303 - 306

WOS: 000225774200006

Aydınlanmada Köy Enstitülerinin Yeri

Kaştan, Yüksel

Makale | 2004 | Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2 ( 26 ) , pp.22 - 30

Bu çalışmada Köy Enstitüleri öncesi ülkedeki okur yazar,okullaşma oranı ve yapılan çalışmalar ile daha sonraki dönemde ülkede ulaşılan okur yazar ve okullaşma oranı, köylerdeki aydınlanma hareketleri ve bu aydınlanma hareketlerinin Türk demokrasisine etkisi ele alınmıştır.

Subakut ve subkronik formaldehide maruz bırakılmış sıçanların akciğer dokusunda CAT, SOD, ADA, XO aktiviteleri ile MDA ve NO düzeyleri

Songur, Ahmet | Söğüt, Sadık | Özen, Oğuz Aslan | Yılmaz, H. Ramazan | Özyurt, Hüseyin

Makale | 2004 | Tıp Araştırmaları Dergisi2 ( 3 ) , pp.31 - 36

Amaç: Formaldehit (FA) irrite edici ve zehirli bir gazdır. Aldehit ailesinin en önemli üyesidir. FA anatomi, patoloji ve histoloji laboratuvarlarinda tahnit ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılır. Bu çalışmada, subakut ve subkronik periyotlarda solunan FA'in akciğer dokusu enzim aktiviteleri ile MDA ve NO düzeylerine etkileri araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: 60 adet erkek sıçan herbirinde 10 sıçan olmak üzere 6 gruba ayrıldı. Sıçanlar subakut (4 hafta) ve subkronik (13 hafta) olarak 0, 10 ve 20 ppm dozunda formaldehit gazına maruz bırakıldı Deneylerin sonunda sıçanlara eter anestezisi yapılarak dekapite edildi ve akciğer dokuları . . . çıkarıldı. Homojenize edilerek biyokimyasal analizlerde kullanıldı. Bulgular: Akciğer dokusunda total SOD, CAT ADA, XO aktiviteleri ile MDA ve NO seviyeleri ölçüldü. Kontrol grubuna göre, subakut 10 ppm grubunda, SOD aktivitesinde anlamlı bir azalma saptandı. Subakut 20 ppm grubunda, CAT ve SOD aktivitelerinde belirgin bir azalma, MDA ve NOdüzeylerinde ise anlamlı bir artış vardı. Subkronik 10 ve 20 ppm gruplarında XO aktivitelerinde ve subkronik 20 ppm grubunda ise MDA ile NO seviyelerinde anlamlı artma tespit edildi. Sonuç: Sıçanların inhalasyon yoluyla formaldehite maruz bırakılması akciğerin enzimatik antioksidan sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. MDA düzeylerinde ki artış, FA dozunun lipit peroksidasyonu üzerinde ve NO düzeylerindeki artış da, FA maruziyet süresinin oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir. Purpose: Formaldehyde (FA) is an irritating and toxic gas. It is the most important member of aldehydes. FA is used in anatomy, pathology and histology laboratories, embalming and deselection procedures. The aim of this study is to investigate the effect of FA on the activities of the lung enzymes and MDA and NO levels in lung tissues exposed to subacute and subchronic FA inhalation. Methods: Sixty male rats were divided into six groups each included ten rats. The rats exposed to subacute (4 weeks) and subchronic (13 weeks) 0,10, 20 ppm FA. At the end of the exposure period, rats were decapitated under ether anesthesia. The lung tissues were extracted and homogenized and used in biochemical analyses. Results: The total activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), adenosine deaminase (ADA), xanthine oxidase (XO) and levels of MDA, NO in lung tissue were measured. A significant decrease in SOD activity was found in subacute 10 ppm group compared to control group. There was a significant decrease in CAT and SOD activities in subacute 20 ppm group and significant increase in MDA and NO levels was found. We found significant XO activity increase at subchronic 10 and 20 ppm groups. Conclusion: We suggest that enzymatic antioxidant system of rat lungs were affected adversely from inhalation of FA. MDA levels suggests the importance of FA dosage on lipid peroxidation and NO levels suggests the importance of. FA exposure period on oxidative stress of lung tissue Daha fazlası Daha az

Kapsülsüz ve barutsuz mermi atan hafif silah tasarımı

Çayıroğlu, İbrahim | Dizdar, Ercüment N.

Diğer | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.339 - 344

Bu çalışmada, kapsülsüz ve barutsuz mermi atan yeni bir tabanca tasarımı yapılmıştır. Enerji olarak XM46 sıvı silah yakıtı kullanılmıştır. Ateşleme sistemi manyetolu olarak yapılmıştır. Silahın mekanizması mevcut klasik silahlara benzemektedir. Kapsül ve barut kullanılmadığı için şarjörde daha fazla hacim kazanılmıştır. Tasarlanan silahın üç-boyutlu katı modeli oluşturulmuş ve gerekli hesaplamaları yapılmıştır. In this study, a new pistol which shoots bullet without capsule and powder has been designed. XM46 lequid gun propellant has been used as energy. Firing system has been designed as electronic. The mechanism of weapon is simil . . .ar to other classic weapons. Since capsule and powder are not used, much more volume in magamizen has been gained. Three-dimensional solid model of designed weapon has been drawn and related calculations have been achieve Daha fazlası Daha az

Köksal, Murat | Şengün, Ahmet | Kargı, Şebnem | Tomaç, Sühan | Uğurbaş, Suat Hayri

Makale | 2004 | Retina-Vitreus12 ( 1 ) , pp.58 - 61

Santral seröz koryoretinopatinin tipik formları çoğunlukla 3-4 ay içinde görme kaybı olmaksızın kendiliğinden iyileşmektedir. Ancak bazı nadir formları retina pigment epitel atrofisi ile beraber kronik gidiş göstermekte ve kötü görsel prognozla seyretmektedir. Bu retina pigment epitel atrofileri vertikal, aşağıya doğru uzanan yol şeklinde izlenebilmekte ve bazen seröz sıvının yer değiştirmesi ile alt yarıda büllöz retina dekolmanına sebep olmaktadırlar. Bu görünüm tanı ve tedavide ikilemlere yol açmaktadır. Burada atipik bir santral seröz koryoretinopati olgusunun klinik, floresein ve indosiyanin yeşili anjiografik özelliklerini tar . . .tışmaktayız. Most eyes with typical forms of central serous chorioretinopathy (CSR) undergo spontaneous resolution in 3-4 months without visual disturbance. However, some rare forms progress into chronic state with retinal pigment epithelial atrophy resulting with poor visual prognosis. These atrophic retinal pigment epithelial areas form a vertical tract extending to the inferior retina and may lead to bullous retinal detachments located inferiorly due to displacement of the serous fluid. This appearance may cause confusion in the diagnosis and treatment. We here present clinical and angiographic (fluorescein and indocyanin green) features of an atypical case of CSR Daha fazlası Daha az

An investigation of micro structure/property relationships in dissimilar welds between martensitic and austenitic stainless steels

Kacar, R | Baylan, O

Makale | 2004 | MATERIALS & DESIGN25 ( 4 ) , pp.317 - 329

The metallurgical characteristics. tensile, hardness, toughness and corrosion resistance of dissimilar welds between X5CrNi18-10 grade austenitic and X20CrMo13 grade martensitic stainless steel have been evaluated. Both austenitic and duplex stainless steel electrodes were used to join this combination, using multipass manual metal are welding process. Defect free welds were made with each welding consumable. It was found that the tensile strength of weldment, which was produced by duplex electrode (E2209-17), was slightly lower than that of austenitic electrode (E308L-16). The toughness of the both E2209-17 and E308L-16 deposits wa . . .s acceptable even at low temperature regardless of heat input. Hardness was increased in both welds made with E2209-17 duplex and E308L-16 austenitic electrode along the X20CrMo13/weld metal fusion boundary due to heat annealing and then following high cooling rate. The pitting corrosion resistance of the weld metal made with E308L-16 and E2209-17 filler metal was found acceptable. Although, heat affected zone in the weldment and X20CrMo13 base metal were affected by electrolytic corrosion. This investigation has shown that both filler metals can be used to join austenitic stainless steel to the martensitic stainless steel. (C) 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Corneal adherent leukoma associated with measles

Koksal, M | Kargi, S

Mektup | 2004 | EYE18 ( 8 ) , pp.850 - 850

WOS: 000223103400025

Fagositik aktivasyon yoluyla lökosit işaretlemede Tc-99m poli (l-laktik) asit mikrokürelerinin kullanımı

Peksoy, İrfan | Arıca, Betül | Ercan, Tayan Meral | Kaş, H. Süheyla | Tuncel, Mürvet | Şener, Burçin | Aşansü, Ayşe

Makale | 2004 | Genel Tıp Dergisi14 ( 4 ) , pp.125 - 132

Amaç: Bu çalışmanın amacı Tc-99m poli (l-laktik) asit (PLA) mikrokürelerini lökositleri fagositik yolla işaretleyebilmek için hazırlamak ve gerekli optimum şartları belirlemektir. Yöntem: PLA polimerlerinden (MA:52.000 D) çözücü buharlaştırma yöntemi ile PLA mikroküreleri (1-5 µm) hazırlandı. Daha sonra pH 3’te kalay klorürle Tc-99m ile işaretlendi, işaretleme verimi % 95’in ve stabilitesi ise 24 saat içinde % 70’in üzerinde bulundu. 50 ml heparinli kan gönüllü sağlıklı erişkin insanlardan alınarak oda sıcaklığında sedimantasyona bırakıldı ve lökositten zengin plazma elde edildi. 1 mL’de hazırlanan 50 mCi Tc-99m-PLA mikroküresi löko . . .sit çökeleğine ilave edilip rotator bir mekanik sallayıcıda 37oC’de 1. saat inkubasyona bırakıldı. Tc-99m PLA ile işaretlenen lökositler santrifüj ile süspansiyondan ayrıldı, yıkandı ve trombositten fakir plazma ile süspansiyon yapıldı. Bulgular: Lökositlerin işaretlenme verimi yaklaşık % 70 bulundu. Monositlerin PLA mikrokürelerini fagosite ettiği elektron mikroskobunda gösterildi. Lökositlerin kemotaktik indeksi 2’nin üzerinde bulundu. Lökositlerin canlılığı Tripan mavisi ile değerlendirildi ve % 90’ın üzerinde bulundu. Sonuç: Tc-99m-PLA mikroküreleri ile lökosit işaretlemenin potansiyel değeri olduğu görülmektedir. Monositlerin daha belirgin işaretlenmesi nedeniyle özellikle kronik inflamasyonda kullanılabilir. Objective: The aim of this study was to prepare Tc-99m poly (l-lactic) acid (PLA) particles for phagocyting engulfment by leucocytes and determine optimization conditions. Methods: PLA microspheres (1-5 µm) were prepared from PLA polymeres (MW=52.000) by solvent evaporation from methylene chloride. Then, they were labeled with Tc-99m by stannous chloride reduction at pH 3 with an efficiency of >95% and a stability of >70% at 24 hours. 50 mL heparinized blood was obtained from normal adult volunteers. The precipitate was removed and the sediment was washed with 0.9 NaCl and then centrifuged at 600 rpm for 5 minutes. 50 mCi Tc-99m-PLA particles in 1 mL was added to precipitated leukocytes and rotated in mechanical shaker in incubation at 37oC for 1 hour. Tc-99m-PLA labeled leukocytes were separated by centrifugation, washed and suspended in platelet poor plasma. Results: Leukocytes were labeled with an efficiency of about 70%. The engulfment of PLA particles by monocytes and the integrity of cell membrane afterwards were demonstrated by electron microscopy. Chemotactic index was >2. The viability of leukocytes was >90%, determined with trypan blue. Conclusion: Our results indicated the potential value of leukocyte labeling with Tc-99m PLA microspheres. This may be especially useful in demonstrating chronic infection, because of the preference of monocytes in labeling Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.