Filtreler
Araştırmacılar
Elektif şartlarda cerrahi operasyon planlanan çocuk hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı

Demirel, Fatma | Acun, Ceyda | Söğüt, Ayhan | Çınar, Fikret | Numanoğlu, Kemal Varın | Tomaç, Nazan

Article | 2003 | Çocuk Dergisi3 ( 3 ) , pp.200 - 203

Amaç: Elektif şartlarda cerrahi operasyon planlanan çocuk hastalarda hepatit B, hepatit C, HIV seroprevalansını belirlemek ve uygun olanların hepatit B afisi ile immunizasyonunu sağlamak, ayrıca sağlık personelinin ameliyathane ortamında çeşitli önlemleri alabilmeleri için gereken verileri elde etmek. Yöntem: Nisan 2001-Kasım 2002 tarihleri arasında Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli indikasyonlarla öpere edilmek üzere yatırılan 0-16 yaş arasındaki 429 çocukta HBsAg, AntiHBs, AntiHBc, AntiHCV ve Anti-HIV seropozitifliği araştırıldı. Gruplar arası karşılaştırmalar için SPSS programında Ki-kare ve Fischer's kesin . . . Ki-kare testleri kullanıldı. Bulgular: HBsAg pozitifliği % 1.6, AntiHBs pozitifliği % 42 bulunurken, Anti-HIV ve Anti-HCVpozitif vaka saptan-madı. Vakaların 182'si (% 42.4) hepatit B yönünden aşılanmış, ancak bunlardan 170'inde (% 39.6) aşıya bağlı seroloji gelişmişti, 247 hasta ise (% 57.6) aşısızdı. Ant i HBs ile birlikte anti HBC pozitifliği 10 çocukta (% 2.3) saptandı. Sonuç: Opere edilecek hastalarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV serolojisine bakılması ile sağlık personelinin korunmasının yanında, bu şekildeki tarama programlarıyla hepatit B yönünden aşısız çocukları saptayıp aşılanmalarının sağlanması da mümkündür. Aim: To evaluate the seroprevalence of hepatitis B, hepati-tis C and HIV in pediatric patients who are going to have an elective surgery and also to gatter data that could help health workers in surgery rooms to take precautions. Methods: In 429pediatric patients who were going to have elective surgery for various indications, aged between 0-16 years, HBsAg, AntiHBs, AntiHBc, Anti-HCV and AntiHIV seropositivity were evaluated between April 2001-November 2002 in the Hospital of Karaelmas University School of Medicine. The comparisons between groups were evaluated in SPSS program by chi-square and Fischer's exact tests. Results: HBsAg positivity was 1.6 %, AntiHBs positivity was 42 %, there were no anti-HIV and anti-HCVpositive cases. A hundred and eighty-two of the cases (42.4 %) were immunized for hepatitis B, and 170 of these cases (39.6 %) were seropositive. Two hundred andfourty seven patients (57.6 %) were not immunized. In ten cases (2.3 %) anti HBs positivity were found with anti HBC positivity. Conclusion: The evaluation of hepatitis B, Hepatitis C and HIV serology in patients who are going to have elective surgery .gives the opportunity to immunize the nonimmunizedpatients and to protect health workers Daha fazlası Daha az

Nail patella sendromlu bir aile: Vaka sunumu

Demirel, Fatma | Söğüt, Ayhan | Acun, Ceyda | Tomaç, Nazan | Ermiş, Bahri | Yüksel, Birol

Article | 2003 | Çocuk Dergisi3 ( 2 ) , pp.156 - 159

Nail-patella sendromu (NPS) tırnaklar ve kemiklerin yanısıra göz ve böbrekleri de tutabilen otozomal dominant geçişli nadir bir hastalıktır. Elde baş ve işaret parmaklarının tırnaklarında hipoplazi, displazi ve V şeklinde lunula ile karakterizedir. Kemiklerde patella yokluğu veya hipoplazisi, iliak horn, gözde glokom, mikrokornea ve nefropati diğer önemli bulgulardır. Bur yazıda babaanne, baba ve kendisinde her iki el baş ve işaret parmaklarının tırnaklarında hipoplazi, displazi ve V şeklinde lunula, babasında ve kendisinde patella aplazisi, babaannesinde patella hipoplazisi, ayrıca kendisinde strabismus saptanan 2.5 yaşında bir erk . . .ek hasta sunulmuştur. Nail-patella syndrome (NPS) is an autosomal dominant hereditary disorder involving nails, bones, eyes and kidneys. It is characterized by onycodysplasia of the finger nails and V-shaped lunulae. Aplasia or hypoplasia of patella, iliac horns were shown in variable expressions. Extraosseous manifestations include ocular (glaucoma, microcornea) and renal involvement. We report a two-and-a half-year-old boy whose father and grandmother had NPS. All the patients had dysplastic, hypoplastic finger nails and V shaped lunulae. The patient child, and his father had no patella but his grandmother had hypoplastic patella. None of them had renal involvement but the patient had strabismus Daha fazlası Daha az

Asfiktik yenidoğanların serebral arter renkli dupleks Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Erdem, C. Zuhal | Erdem, L. Oktay | Acun, Ceyda | Özbek, Süreyya | Süzer, Ege

Article | 2003 | Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor9 ( 3 ) , pp.316 - 320

Amaç: Asfiktik yenidoğanlarda serebral arter kan akım hızlarını ölçüp sağlıklı yenidoğanlarla karşılaştırmak ve asfiktik yenidoğanlarda serebral hemodinamik değişikliklerin prognozu belirlemedeki yerini saptamak. Gereç ve Yöntem: 60 asfiktik, 50 sağlıklı yenidoğanda yaşamın ilk beş gününde dupleks Doppler ultrasonografi ile ön ve orta serebral arterlerden pik sistolik hız, end diyastolik hız ölçülmüş, resistif indeks ve pulsatilite indeks değerleri hesaplanmıştır. Asfiktik grup ile kontrol grubu, asfiktik grupta eksitus olan vakalarla olmayanlar bu parametreler yönünden student-t ve Mann-Whitney U testleri ile karşılaştırılmıştır. B . . .ulgular: Asfiktik grup ile kontrol grubu arasında pik sistolik hız açısından fark saptanmazken, asfiktik grupta end diyastolik hız kontrol grubuna göre yüksek, pulsatilite indeksi ve resistif indeks değerleri düşük saptanmıştır. Asfiktik grupta eksitus olan ve olmayan vakalar arasında da benzer şekilde pik sistolik hız açısından fark saptanmazken, eksitus olan vakalarda end diyastolik hız olmayanlara göre yüksek, pulsatilite indeksi ve resistif indeks değerleri düşük saptanmıştır. Sonuç: Dupleks Doppler ultrasonografinin asfiksinin erken tanısı ve sonuçlarının takibinde yararlı, non-invaziv bir metod olduğu sonucuna varılmıştır. Objective: To evaluate the cerebral blood flow velocity in asphyctic newborns and to compare these values with the healthy newborns, and to evaluate the value of cerebral hemodynamic changes in asphyctic newborns for prediction of prognosis. Material and Method: Peak systolic velocity and end diastolic velocity were measured by the duplex Doppler ultrasonography in the anterior and middle cerebral arteries in 60 asphyctic and 50 healty newborn in the first 5 days of life. Resistive index and pulsatility index values were calculated. These parameters were compared by the student-t and Mann-Whitney U tests between the asphyctic and control group and the cases which died and survived in the asphyctic group. Results: There was no difference between the asphytic and control group in peak systolic velocity. In asphyctic group end diastolic velocity was higher, pulsatility index and resistive index values were lower than the control group. In asphyctic group there was no difference in the peak systolic velocity between the cases which were died and alive. In died cases end diastolic velocity were higher and pulsatility index and resistive index values lower than the alive ones. Conclusion: Duplex Doppler ultrasonography is a valuable, non-invasive method in the early diagnosis and follow up of the asphyxia Daha fazlası Daha az

Düşmeyen ateşli bir olguda sıtma ve bruselloz birlikteliği

Acun, Ceyda | Akduman, Deniz | Erdem, Zuhal | Tomaç, Nazan | Demirel, Fatma

Article | 2003 | İnfeksiyon Dergisi17 ( 2 ) , pp.221 - 225

Sıtma ve bruselloz Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde endemik olup bu bölgeden gelen uygun tedaviye rağmen klinik düzelme görülmeyen olgularda ko-infeksiyon olasılığı akılda tutulmalıdır. Burada Diyarbakır'dan gelen sıtma ve bruselloz ko-infeksiyonlu, uygun sıtma tedavisine yanıt vermeyen 14 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Malaria and brucellosis are endemic in Southeastern Anatolia. The possibility of coinfection should be kept in mind in patients from this region, who do not respond to appropriate treatment. This paper reports a 14-year-old male with malaria and brucellosis from Diyarbakır, who did not respond to appro . . .priate malaria treatment Daha fazlası Daha az

Neonatal over kisti: Vaka sunumu

Bayar, Ülkü | Acun, Ceyda | Özdemir, Hüseyin | Demirel, Fatma | Erdem, Zühal

Article | 2003 | Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi13 ( 6 ) , pp.460 - 462

Amaç: Yenidoğan over kistlerinin tanı, takip ve tedavisinin belirlenmesi. Olgu Sunumu: Biz burada alt üriner sistem enfeksiyonu sonrası, postnatal birinci ayında yapılan batın ultrasonografisinde 31x23 mm boyutunda över kisti saptanan ve spontan regresyona uğrayan bir vakayı nadir görülmesi nedeniyle sunmaktayız. Sonuç: Over kisti yenidoğanlarda en sık görülen intraabdominal kitle olup, yenidoğanın maternal ve kendi gonadotropinlerine maruz kalması sonucu oluşmaktadır, Ultrasonografınin yaygın kullanımıyla birlikte neonatal over kisti tanısının insidansında artış olmuştur. Bu hastaların takip ve tedavisinde birçok farklı yaklaşım va . . .rdır. Hastanın kliniği, over kistinin büyüklüğü ve ultrasonografık olarak kistin ekojenitesi takip ve tedaviyi belirleyen en önemli etkenlerdir. Objective: The management of the ovarian cysyts in newborns. Case Report: Here we present a newborn who underwent an US examination because of urinary tract infection, which revealed a 31x23 mm ovarian cyst. Her cyst spontane-ously resolved within 5 months. Conclusion: Ovarian cysts are the most common intraabdominal masses of neonates resulting from neonatal ex-posure to maternal and self gonadotropines. Due to the widespread use of ultrasonography (US), the incidence of diagnosis of neonatal ovarian cysts have been increased. There is no consensus concerning the optimal follow-up and treatment. The most important criterias to determine the follow-up and treatment are patients' signs and symptoms, echogenicity of the cyst on ultrasound, and the diameter of the cyst Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.