Filtreler
Araştırmacılar
The comparison of content sequences on understanding of chemical substances for the university freshman students

Yapar, Tuğba | Hazer, Baki

Article | 2003 | Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi4 ( 6 ) , pp.85 - 98

Bu çalışmada kimyasal maddeler konusunda tümevarım ve tümdengelim içerik yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Tümevarım içerik sırasında atomun yapısı ve priyodik tablo, kimyasal bağlar, moleküller arası çekim kuvvetleri, sıvı, katı ve gazların özellikleri ve kimyasal maddeler üniteleri sırasıyla işlenirken, tümdengelimde tam tersi bir sırayla üniteler işlenmiştir. Bu araştırma 1999-2000 güz döneminde 74 öğrenci ile yapılmıştır. Bilişsel işlem beceri testi, çoktan seçmeli test ve yazılı sınav kullanılmıştır. Gözlem ve görüşmede yapılmıştır. Veriler MANOVA istatistiği ile analiz edilmiştir. Yazılı sınava göre gruplar arasında anlamlı fa . . .rklar bulunmuştur. Gözlem ve görüşme sonuçları tümevarım içerik sırasının tümdengelime gore öğrenciler üzerinde daha pozitif etkisi olduğunu göstermektedir The comparison of inductive and deductive content sequence of the concept of chemical substances has been studied. Inductive content sequence was ordered in the structure of atom and periodic table, chemical bonding, intermolecular forces and properties of liquids and solids and chemical substances, while deductive content sequence was reverse. This research was applied on 74 freshman students in 1999-2000 spring terms. The students were equally divided in to two groups which one of the group took chemistry course in deductive content sequence and the other group took inductive content sequence. Science process skill test, multiple choice test and essay type test were applied on these students. Observations and interviews with some students were also made during the course. The data obtained from the tests were analyzed with Multivariate analysis of Variance (MANOVA). After the completion of the content sequence, the students who took the course in inductive content sequence, achieved better than students who took the course in deductive content sequence on essay type test results. Additionally gender resulted not significant on dependent variables. Observations and interviews results indicated that inductive content sequence had positive effect on the students Daha fazlası Daha az

Dermatofibrosarkoma protüberans: Vaka takdimi

Kargı, Eksal | Tuncel, Asuman | Deren, Orgun | Kulaçoğlu, Sezer | Erdoğan, Bülent

Article | 2003 | Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derg.11 ( 2 ) , pp.135 - 138

Dermatofibrosarkoma protüberans deriden köken alan, genellikle yavaş büyüyen, deri altı dokusuna ve çevreye infıltrasyon yapan, uzak metastazı yok denecek kadar az olan, inkomplet eksizyondan sonra lokal rekürrens eğilimi gösteren bir neoplazmdır. Kliniğimizde dermatosarkom protüberansı olan ve geniş eksizyonla tedavi edilip nüks etmeyen üç olgu sunuldu. Dermatoflbrosarcoma protuberans is a maligmant neoplasm which develops in the skin. The tümör enlarges slowly infiltrating the subcutaneous and the neighbouring tissues. it metastases rarely, but tends to show lokal recurrence after incomplete excision. We present three cases o . . .f dermatofibroma protuberans who were treated by wide excision without any recurrence Daha fazlası Daha az

Silindirik borularda kararsız akışkan hareketlerini Loran dönüşümü yöntemiyle incelenmesi

Racabovadiloğlu, Ziyaddin

Other | 2003 | Technology6 ( 3-4 ) , pp.51 - 58

Bu çalışmada silindirik borularda kararsız akışkan hareketleri yüksek gerilim hatlarındaki geçici olayların incelenmesinde kullanılan Loran dönüşümü yöntemiyle incelenmiştir. Boru boyunca basınç ve akış hızının yayınım ifadeleri bulunmuştur.Borunun sonunda bulunan vananın aniden kapatılmasıyla oluşan basınç artışı akışkanın yoğunluğuna , akış hızına ve sesin akışkandaki yayınım hızına bağlı bir amprik ifade olarak elde edilmiştir. Amprik bağlantıdan elde edilen edilen sonuçların geçerliliği yapılan deneyler ile ispatlanmıştır. In the paper, turbulence movements of fluids at cylindrical pipes are investigated by Loran transformation . . .method which is used for investigation of temporary events at high voltages links. Diffusion expressions of pressure and flow velocity through the pipes are determined. For special phase, the expression of pressure increase, which is subject to density of flow, flow velocity and diffusion velocity of voice in fluid, when the vane at the end of the pipe was closed suddenly, has been obtained. The correctness of the obtained results is substantiated by the experiments conducted Daha fazlası Daha az

Fault tree analysis for system reliability

Dizdar, Ercüment N.

Other | 2003 | Technology6 ( 3-4 ) , pp.35 - 40

Hata ağacı analizi (FTA), kazaları önceden tahmin etmek ve önlemek için veya olaydan sonra soruşturma aracı olarak kullanılır. FTA, analiz işlemini görsel olarak göstermek için grafik model olarak kullanılan analitik bir metodolojidir. Hata ağacı, Boolean cebrinden türetilen bazı özel semboller kullanılarak oluşturulur. Sonuç olarak sonuç modelini, bir mantık şeması veya akış şeması oluşturur. Fault Tree Analysis (FTA) can be used to predict and prevent accidents or as an investigative tool after an event. FTA is an analytical methodology that uses a graphical model to display the analysis process. Visually a fault tree is built by . . .special symbols, some derived from Boolean algebra. Consequently, the resulting model resembles a logic diagram or a flow chart Daha fazlası Daha az

Kimyasal bileşim ve soğuma hızının arayer atomu içermeyen mikroalaşım çeliklerinin mekanik özelliklerine etkisi

Gündüz, Süleyman

Other | 2003 | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi16 ( 1 ) , pp.171 - 178

Bu çalışmada kimyasal bileşim ve soğuma hızının arayer atomu içermeyen mikroalaşım çeliklerinin mekanik özelliklerine etkisi altı çelik levha için deneysel olarak araştırılmıştır. 1050, 10 C de 15 dakika östenitleme işlemi uygulandıktan sonra farklı soğuma hızlarında soğutulan çeliklerin mikroyapılan ve akma davranışları incelenmiştir. Soğuma hızının düşmesi akma noktası uzamasını düşürerek sürekli akma davranışına sebep olmuştur. Yavaş soğuma süresince taneler büyüyerek, çeliklerin akma dayanımını düşürmüştür. In this work, the effect of the chemical composition and cooling rates on the mechanical properties of interstitial free st . . .eels was investigated experimentally for six grades of steel plate. The steels were austenitised at 1050, 10 °C for 15 minutes and then cooled at different cooling rates to investigate microstructure and yielding behaviour of interstitial free steels. Reducing the cooling rate reduces the yield point elongation and is conducive to continuous yielding. Grains are coarsening during slow cooling and thus decreasing the yield strength of the steels Daha fazlası Daha az

Trafik kazalarını etkileyen faktörlerin AHP yaklaşımı ile göreli önemlerinin belirlenmesi

Uyar, Yavuz | Kurt, Mustafa | Dizdar, Ercüment N.

Other | 2003 | Technology6 ( 1-2 ) , pp.63 - 67

Bilindiği gibi trafik kazaları, her geçen gün maddi ve manevi yönden büyük kayıplara neden olmaktadır. Türkiye'de her yıl ortalama 8-9 bini aşkın kişi, trafik kazalarında ölmekte ve yaklaşık iki yüz bin kişi de yaralanmaktadır. Yani, Türkiye'deki yollarda her gün yaklaşık 25 kişi ölmekte ve 500'den fazla kişi de yaralanmaktadır. Yaralananlardan bazıları ömürleri boyunca sakat kalmaktadır. Kaza kurbanlarının çoğu gençtir. Bu durum, bu kişilerin yaşamlarının önemli bir bölümünün tamamen veya kısmen yok olması anlamını taşımaktadır. Bu çalışmada, 1978 yılında Dr. Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen ve bilim dünyasına kazandırılan A . . .HP (Analytic Hierarchy Process) yöntemi kullanılarak, trafik güvenliğini etkileyen faktörler incelenmiş ve 50 yüksek okul mezunu üzerinde bir anket uygulanarak faktörlerin göreceli öncelikler belirlenmiştir. As it's known, traffic accidents cause great losses both economical and spiritual increasingly. In Turkey, an average of more than 8-9 thousands people die and approximately 200 thousands people are injured in traffic accidents. It means in Turkey on the high ways, approximately 25 people die and more than 500 people injure in a day. Some of the injured people live in that way in then- lifelong. Most of the injured people are young. That means these people lose some important parts of their life completely or partially. In this study, it's been examined the factors influence traffic safety and by the AHP method which was developed and introduced by Dr. Thomas L. Saaty, in 1978 and by implementing an questionnaire over 50 university-graduated people, it's been found out the relative priorities of these the factors influence traffic accidents Daha fazlası Daha az

Akrilik plak yardımıyla greftsiz ankyloglossia tedavisi: Olgu sunumu

Hoşnuter, Mübin | Tosun, Zekeriya | Özkan, Adem | Şentürk, Sadık | Savacı, Nedim

Article | 2003 | Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derg.11 ( 3 ) , pp.203 - 205

Ankyloglossia dilin ağız tabanına yapışık olması ya da aradaki bağın normalden daha kısa olması halini anlatan bir terimdir. Bu durum dil hareketlerini ve dilin fonksiyonlarını engelleyerek emme güçlüğü, meme başı yaraları, erken sütten kesilme ve hatta konuşma bozukluğu gibi önemli problemlere yol açabilmektedir. Eriten tanı ve minör bir cerrahi girişimle kolayca tedavi edilebilen anlcyloglossia olgularında, çocukların genellikle 0-1 yaş döneminde olması nedeniyle postoperatif bakım problemleriyle karşılaşılmaktadır. Bunlar arasında enfeksiyon, greft maserasyonu ve sekonder yapışıklıklar sayılabilir. Buyazıda, dilin ağız tabanına t . . .am yapışık olduğu ankyloglossia vakalarında tedaviyi vepostoperatif bakımı kolaylaştırmak, buna ek olarak sekonder komplikasyonlan en aza indirmek amacıyla özel olarak planlanmış bir akrilikplak tanıtılmakta ve kullanım sonuçlan bir olgu üzerinde tartışılmaktadır. Ankyloglossia is a common condition characterized by the short membrane under the tongue or distally attachement of the tongue to the floor of the mouth. This situation limits the range of motion of the tongue, impairing Us ability to fulfill its functions and causes some problems such as: early weaning, speech disorders and nipple masseration. Secondary adhesions, infections and speech impairments frequently occur in postoperatively period. A new acrylic apparatus has been presented in this article, as supporter for surgical treatment of severe ankyloglossia with related case report Daha fazlası Daha az

Fasiyal paralizide gözkapağına altın implant uygulaması

Kargı, Eksal | Hoşnuter, Mübin | Babucçu, Orhan | Kargı, Şebnem | Babucçu, Berfu

Article | 2003 | Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derg.11 ( 2 ) , pp.123 - 126

Fasiyal paralizili hastalarda gelişen lagoftalmusun tedavisinde amaç hem gözün fonksiyonlarını korumak, hem de kozmetik açıdan kabul edilebilir bir görünüm sağlamaktır. Lagoftalmus sonucu korneanın açıkta kalmasına bağlı olarak korneal abrazyondan korneal ülserasyon, hatta perforasyona kadar varan ekspojur keratit gelişebilir. Lagoftalmus tedavisinde tarsorafi, kantoplasti, temporal kas transpozisyonuun yanı sıra göz kapağında ağırlık oluşturmak amaçlı silikon strip, mıknatıs gibiprostetik materyaller uygulanmıştır. Fasiyal paralizili hastalarda bu göz komplikasyonlarını engellemek için, göz kapağına altın implant yerleştirme operas . . .yonu gerçekleştirdik. Kliniğimizde 9 fasiyal paralizili hastanın keratit skorlamaları yapılarak, kullanılacak altın implantın ağırlığını saptamak için ağırlık testi yapıldı. 24 ayar, 0,8-1,5 gram altın implantlar göz kapağına supratarsal insizyondan, tarsa suture edilerek yerleştirildi. Hastalar 6-18 ay süresince takip edildi. 7 hastada tam kapanma, l hastada yetersiz kapanma ve l hastada da implant ekspozisyonu oldu. Fasiyal paralizide lagoftalmus tedavisi için altın implant yöntemi, kolay uygulanabilir olması, hasta uyumunun yüksek ve sonuçların fonksiyonel ve kozmetik açıdan kabul edilebilir olması nedeniyle kliniğimizde uygulanmaktadır. The purposes in treating lagophthalmus after facial nerve palsy are to reserve thefunctions ofthe eye and also to provide a cosmetically acceptable appearance. Exposure keratitis ranging from corneal abration and corneal ulceration to even perforation may occur secondary to corneal exposure in lagophthalmus. in the treatment of lagophthalmus; prosthetic materials such as silicone strip, and magnet are used in order to obtain gravity besides tarsorraphy, canthoplasty and temporalis muscle transposition. Gold weight eyelid implantation is applied in our clinic to prevent ocular complications. After keratitis scoring for 9 patients with facial nerve palsy, weight test is applied to determinethe~weight of the gold to be used. 24 grade, 0.8-1.5 gr gold implants are placed into the eyelid by tarsal sutures after supratarsal incision. The patients are followed for 6-18 months. Full closure is obtained in 7 patients, while one patient had incompetent closure and implant exposition occurred in another. We apply gold weight eyelid implantation for lagophthalmus treatment in our clinic because it is an easy applicable method which has good functional and cosmetic results besides high patient compliance Daha fazlası Daha az

Galvanizli çeliklerin mikroyapısı

Baycık, Handan | Koltuk, Fatmagül | Müftüoğlu, Füsun

Article | 2003 | Mühendis ve Makina44 ( 525 ) , pp.27 - 31

Metal korozyonunu engellemek için kullanılan değişik yöntemlerden biri yüzey kaplamadır. Yüzey kaplama için çeşitli yöntemler kullanılır. Metalik kaplama yöntemleri içinde yer alan çinko kaplama, galvanizleme olarak adlandırılır. Galvanizleme genellikle, sıcak daldırma, elektroliz veya metal püskürtme yöntemleri ile yapılır. Bilindiği gibi, galvanizli malzemeler inşaat, konstrüksiyon, otomotiv ve beyaz eşya sanayiinde kullanılmaktadır. Bundan dolayı, galvanizleme konusundaki gelişmelerin tüm toplumu etkileyeceği açıktır. Bu makalede, sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme ve çinko kaplama tavı (galvannealing) yaparak elde edilen ma . . .lzemelerin mikroyapıları incelenmiştir. Galvanizlemede, kaplama yapısı genellikle çelik, $Gamma$, $delta$, $zeta$ ve $eta$ fazlarından oluşur. Çinko kaplama tavında yapı çelik, $zeta$ fazı, $Gamma$ fazı ve yüzeyde küçük bir miktar $zeta$ fazı ile büyük miktarda $delta$ fazı içerir. Surface coating is one of the various methods used for preventing of metal corrosion. Different methods are available for surface coating. Zinc coating which takes part in the metallic coatings methods, is named galvanizing. Galvanizing is usually applied with hot dip, elektrodeposition or metal spraying methods. As it is known, galvanized steels are used for building, construction, automotive industry and electrical goods (refrigerator, oven etc.). Therefore, it is clear that, developments about galvanizing affect all society. In this article, microstructures of the materials galvanized with hot dip method and galvannealed have been examined. In galvanizing, the coating structure generally made up of steel, $Gamma$, $delta$, $zeta$ and $eta$ phases. In galvannealing, the structure comprises steel, $zeta$ phase, $delta$ phase and in the surface small amount of $zeta$ phase and large amount of d phase Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.