Filtreler
Araştırmacılar
Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramları ile İlgili Başarılarının İncelenmesi

Bulut, Safure | Şahin, Baki

Article | 2003 | Eğitim ve Bilim28 ( 130 ) , pp.3 - 7

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramları ile ilgili başarıları incelenmiştir. 9. sınıf, 11. sınıf ve Üniversite Matematik Eğitimi Programı 4. sınıf öğrencilerinin olasılık başarı ortalamaları arasında 0.05 manidarlık düzeyinde bir farkın olup olmadığı tek yönlü varyans analiz yapılarak test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, bu üç grubun testten elde ettikleri puanlarının ortalamaları arasında manidar bir farkın olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe' testi uygulanmıştır. Sadece 11. sınıf öğrencileri ile matematik öğretmen . . .adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak manidar bir fark bulunmamıştır. Aynca, her üç grubun ortalamaları düşüktür. Buna ek olarak, olasılık başarı testindeki soruların analiz edilmesi sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramlarının büyük bir çoğunluğuna sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. In the present study secondary school Students' and prospective mathematics teachers' achievements in probability concepts were investigated. One-way analysis of variance was used to test whether there were significant mean differences among 9th grade, 11th grade and 4th year University Mathematics Education Program Students with respect to probability achievement at the 0.05 level. After the analyses, it was found that there were significant mean differences among three groups' test scores. The Scheff'e test was used to find out vvhich group's mean scores caused the difference. However, statistically significant mean differences were not found between probability achievement mean scores of 11th grade students and prospective mathematics teachers. The means of three groups were low. Also, after the analyses of the questions in the test, it was revealed that most of the students and prospective mathematics teachers do not have probability concepts Daha fazlası Daha az

Divan Şiirinde Şairlerin Aşka Yaklaşımları

Koçin, Abdulhakim

Article | 2003 | Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi11 ( 2 ) , pp.395 - 422

İnsana özgü kutsal bir duygu olan aşka dünyada kayıtsız kalmış kimse yoktur. Bütün gönüller onun tatlı acısını mutlaka tatmıştır. Divân şiirinde de aşk temel eksendir ve her şey aşk için vardır. Kimi zaman tasavvufi mecazlar çerçevesinde, kimi zaman da maddi aşk olarak yer alır. Ama her ne şekilde olursa olsun aşk, divân şiirinde bir vücutlar cazibesi değil, daha çok bir ruhlar cazibesi olarak ele alınır. Divân şiirinde şairler aşk konusundaki düşüncelerini anlatırlarken doğal olarak ortak İslâm kültürünün duygu ve düşünce yapısından yararlanmışlardır. Aşkın mahiyetini, divân şiirinde nasıl tasavvur edildiğini birtakım söz sanatları . . .yla ortaya koymuşlardır. Ancak buna rağmen aşk, divân şiirinde sadece güzel söz söyleme sanatından ibaret değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçiminin şiire yansımasıdır. Bu çalışmada aşkın divân şiirinde algılanma biçimleri incelenerek bir sonuca varılmaya çalışılacaktır. There is no one in the world, being indifferent to love peculiar to human being as a sacred sentiment. All the hearts have certainly tasted it. Love in the divan poetry is the central concern and focus, and everything takes shape according to it. It sometimes takes its place within the metaphors of Sufism, and sometimes it is seen as a material love in the divan poetry. Whatever it is, however, love is not the source of physical attraction in the divan poetry, yet it is considered the source of spiritual attraction. While love is being dealt with in the divan poetry, the sentiment and thought process of the Islamic culture contributes enormously to the argument of love. The divan poets determined the nature of love by employing some figures of speech in the divan poetry. Despite this, however, love not only consists of figures of speech, but it is also the reflection of a way of life into poetry. This study will try to arrive at a conclusion by examining the ways in which love is perceived Daha fazlası Daha az

Safranbolu'ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Gürbüz, Ahmet

Article | 2003 | Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi0 ( 1 ) , pp.1 - 21

Günümüzde, müşteri isteklerinin ön plana çıktığı, tüketicinin bilinçlenerek satın aldığı ürün ve hizmetlerin özelliklerini bizzat kendisinin belirlediği, işlev, hız ve maliyet üçlüsünün önem kazandığı rekabet ortamında işletmeler, mal ve hizmet üretmektedir. Bu nedenle turistlerin sunulan ürün ve hizmetler açısından tatmin edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Tatmin olmuş turistler, turistik işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri açısından oldukça önemlidir. Çünkü tatmin olmuş turist ilgili turistik işletmenin sadık müşterisi durumundadır. Sürekli değişen ve rekabetin yo-ğun olduğu piyasa ortamında, turistlerin tatmini daha da önem . . . kazanmaktadır. Bu araştırmada Safranbolu'ya gelen turistlerin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin, onların tatmin düzeyi ve muhtemel şikayet davranışları üzerinde etkili olup olmadığı ile ilgili durumun belirlenebilmesi için yöreye gelen yerli turistlere yönelik anket Uygulanmış ve bu doğrultuda geliştirilen hipotezlerin istatistiksel olarak test edilmesi sonucunda, turistlerin kaldıkları konaklama işletmelerinden memnun kalmaların ile yaş faktörü arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, yöre halkının kendilerine yönelik tutum ve davranışlarından ve yöresel yemeklerden memnun kalma arsında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı belirlenmiştir. Today, in the competition atmosphere in which the customer needs have great priority, the conscious customer himself determines the characteristics of the goods that he buy or the service that he is presented and also the trio of function, speed and cost have-great significance, the enterprises produce goods and service, therfore,lt is necessery to satisfy the tourists in terms in terms of product and servi-ce quality.Satisfied tourists are very important consederirig the surviving of the enterprises. This is because a satisfied tourist is a faitful customer of that touristic establishment. In the market atmosphere which is costantly ahanging and in which ther is a great deal of competition, the satisfaction of tourists becoms more important. In this research, in order to determine whether the socio-economic and demographic charecteristics of those tourists coming to Safranbolu have influence on their satisfaction level or probable complaint behavior or not, a questionaire was made on local tourists and after testing the hypotheses developed in this direction satistically it was understood that ther is a meaningful correlation between the tourists, being satisfied with the accomodation establishments and their age factor but there is no meaningful correlation between the residents, attitudes and behavior towards the visitors and their becoming satisfied with the local food taste in terms of statistics Daha fazlası Daha az

Alan Dışından Atanmanın İş Doyumuna Etkileri: Sınıf Öğretmenliği Örneği

Azar, Ali | Henden, Rıfkı

Article | 2003 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri3 ( 2 ) , pp.323 - 349

Bu çalışma; alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin iş doyumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni Adıyaman, Amasya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Mersin, K. Maraş, Kırıkkale, Malatya, Mardin, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak il merkezleri, ilçe ve köylerindeki ilköğretim okullarında çalışan 2450 alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinden oluşmuştur. Örneklem olarak evrenin tümü alınmıştır. Deneklerin iş doyumu durumları cinsiyet, yaş, kıdem, yerleşim birimi, mezun olduğu okul kriterlerine göre incelenmiştir. Adı geçen iş doyumu kavramı öğretmenlerin idarî politikalar, kon . . .trol, fiziksel koşullar, bireysel faktörler, kişiler arası faktörler ve ücret etkenlerine ilişkin algı ve beklentilerini içermektedir. Araştırmanın sonucunda ücret etkeninde tatmin olmadıklarını ifade eden denekler, kişiler arası faktörler, bireysel faktörler ve kontrol etkenlerinde tatmin olduklarını belirtmişlerdir. Bu bulgulardan yola çıkarak, alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin, aldıkları eğitimle ilgili alanda görev yapmadıkları için iş doyumlarının düşük olduğu, fırsat bulduklarında alanlarına geri dönme eğiliminde oldukları, öğretmenlik mesleğine başladıklarında meslekî yardım alabilecekleri kanalların istenilen ölçüde açık olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonunda sorunların çözümüne ilişkin alternatif öneriler sunulmuştur. This study aims to determine job satisfaction of primary school teachers who had their forma college degrees in the field other than education. The sample of the study consisted of 2222 elementary education teachers (1249 females and 973 males) from 21 provinces with major towns and villages in Turkey. Job satisfaction of the subjects was examined in terms of gender, age, seniority, settlement place, and college. The criteria for job satisfaction included wish of the teacher related to administrated politics, control, physical conditions, individual factors, interpersonal factors, and payment. Results showed that the subjects weren't satisfied with payment but they were satisfied in terms of interpersonal factors, individual factors, and control. Results are interpreted as that the satisfaction of primary school teachers with different educational background was low and the main reason for this is that fact that these people work in their related fields. They also have an inclination for changing their jobs. At the end of the research, alternative ways are suggested to solve this problem Daha fazlası Daha az

Atatürk Döneminde Sanayileşme ve Karabük Demirçelik İşletmeleri

Kaştan, Yüksel

Article | 2003 | Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi11 ( 2 ) , pp.487 - 502

Osmanlı Devleti Avrupa’da başlayan sanayi inkılabını yakalayamayarak oldukça geri kalmıştır. Cumhuriyetin başlarında sadece İstanbul, İzmir ve Adana’daki birkaç işletmeden başka sanayi kurumu bulunmamaktadır. Türk Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli konularından biri de sanayileşme olmuştur. Bunu Atatürk 1923 yılındaki İzmir İktisat Kongresi’nde açıkça ortaya koymuş ve hızla fabrikalaşmaya gitme kararı almıştır. Bu dönemde devletçi modeli 1917 Bolşevik İhtilali sonrası yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Cumhuriyetin başında ise ekonomide liberalizm modeli benimsenmiş, fakat beklenen gelişme olmayınca karma . . .ekonomik modele geçilmiştir. Bu model içerisinde en önemli hamleyi Karabük Demir Çelik İşletmeleri oluşturarak ülkenin gerek sanayi ve gerekse altyapı bakımından gelişmesinde lokomotif olmuştur. Ottoman State had quite receded at industrialization due to not embracing industry reforms in Europe. At the beginning of the republic, there is no industrial organization accepts some in Istanbul, Izmir and Adana. Republic of Turkey, which was founded after the independence war, had pointed industrialization as one of the important priorities. This was clearly stated by Atatürk in Izmir Economy Congress in 1923 and he quickly decided to building factories. In this period, the model of statism was newly shaped after the revolution of Bolshevik in 1917. At the beginning of the Turkish republic, the model of liberalism in economy was adopted; however, a mixed economic model was altered after there was no expected developments occur. In this model, the most important development was by Karabük Iron Steel Company, so it became an engine in both industry and infrastructure in the country Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.